niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Tutaj żyją bezpiecznie

Wykaraskanie się z gigantycznych długów, pozyskanie niemałych zewnętrznych środków finansowych, ściągnięcie nowych podmiotów gospodarczych i wreszcie jasno wytyczone cele – to tylko niektóre atuty samorządu gminy Żórawina. Nie wolno także zapomnieć o budującej zgodzie między wójtem Janem Żukowskim i radnymi i o doświadczonej kadrze pracowniczej urzędu gminy. To wszystko sprawia, że gmina Żórawina rozwija się prawidłowo, na zasadzie zrównoważonego rozwoju, a mieszkańcy tej małej ojczyzny żyją bezpiecznie i na coraz lepszym poziomie.

Już dawno zapomniano, jak to drzewiej bywało i jak gmina Żórawina powoli osuwała się w niebyt zadłużenia, utraty finansowej płynności, niemożności, personalnych konfliktów, komisarycznego zarządu, prokuratorskich dociekań – generalnie w objęcia żenującego bankructwa. Ale mieszkańcy rzutem na taśmę wzięli sprawy w swoje ręce, w referendum odwołali wójta i radę gminy – i przyszło nowe, a po prawdzie tym „nowym” był nowy wójt Jan Żukowski, który zapoczątkował długoletni proces sanacji gminy.

Gdy Jan Żukowski rozpoczął zarządzanie gminą, jej zadłużenie wynosiło prawie 90 procent, ale do roku 2012 zostało zniwelowane do bezpiecznych 32 procent. Corocznie Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinie o wykonaniu budżetu gminy, które dla Żórawiny w latach 2004-2014 zawsze były pozytywne. Gmina nowocześnie otworzyła się na inwestorów i według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na jej terenie działa ponad 700 podmiotów gospodarczych.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach żórawiński samorząd umiejętnie pozyskiwał środki zewnętrzne, czemu dobrze służy współpraca z ościennymi gminami w ramach m.in. stowarzyszenia Lider A4, Związek Gmin Ślęza – Oława i programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym do podziału jest ponad 900 mln zł.

S.G.

 

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie Żórawina w latach 2010-2013

• Remont świetlicy i biblioteki w Węgrach. • Budowa sieci wodociągowej Brzeście – Marcinkowice. • Drogi: Turów – Mędłów, Rzeplin – Suchy Dwór, Turów – Mnichowice, ul. Irysowa w Galowicach i ul. Chrobrego w Żórawinie, wybudowano także drogi w Nowojowicach, Wilczkowie, Karwianach i Mędłowie. • Wyremontowano ul. Bankową i Polną w Żórawinie. • Wybudowano chodniki w Karwianach, Mnichowicach, Krajkowie i Polakowicach. • Rozbudowa przedszkola w Żórawinie. • Instalacja punktów oświetleniowych w Polakowicach, Nowojowicach, Wilczkowie, Mędłowie, Suchym Dworze i Żórawinie. • Pozyskano środki zewnętrzne: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie (5,6 mln zł), przebudowa świetlicy w Przecławicach (104 tys. zł), budowa świetlicy w Nowojowicach (374 tys. zł), ocieplenie ścian świetlicy w Galowicach (10 tys. zł), budowa chodnika w Mnichowicach (130 tys. zł), budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (413 tys. zł), połączenie sieci wodociągowej Żórawina – Bratowice, prace konserwatorskie w zespole pałacowo-folwarcznym w Galowicach (79 tys. zł), wykonanie boiska w Krajkowie (16 tys. zł), utworzenie miejsca do zabaw w Starym Śleszowie i Żórawinie (31 tys. zł) i doposażenie świetlicy w Galowicach (16 tys. zł). • W roku 2014 wykonano: chodnik przy al. Niepodległości w Żórawinie, drogę Jaksonów – Szczepankowice, nawierzchnię asfaltową na ul. Kobierzyckiej i ul. Rzeplińskiej w Karwianach oraz na łączniku Karwiany – Suchy Dwór, place zabaw w Pasterzycach i Wojkowicach, ciąg pieszo-rowerowy w Mędłowie i oświetlenie uliczne w Mnichowicach, Mędłowie, Krajkowie i Wojkowicach.  • Kupiono nowy wóz strażacki dla OSP Żórawina. • Trwają prace przy budowie dróg Stary Śleszów – Wilkowice i w Krajkowie, przebudowie ul. Urzędniczej, Kopernika, Truskawkowej, Gimnazjalnej i Sportowej w Żórawinie oraz ul. Głównej w Suchym Dworze, budowie chodnika w Jarosławicach, odbudowie mostu na rzece Żurawce, remoncie świetlicy w Wilczkowie, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ul. Kwiatowej w Polakowicach, rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Żórawinie, budowie hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie i budowie nowych punktów świetlnych.