sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Program Odnowa Wsi Dolnośląskiej to największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych. Jego istotą jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co skutkować ma zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich. W ramach inicjatywy OWD Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza corocznie dwa konkursy dotacyjne: „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Pierwszy nabór został ogłoszony w 2008 roku, nosił nazwę „Małej Odnowy Wsi”, a dofinansowanie wynosiło 25 000 zł. Następne lata naborów do konkursu, już pod nazwą „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, pokazały, jak ważna jest to inicjatywa samorządu województwa wspierająca działania dolnośląskich gmin. W ubiegłych latach 1007 wniosków otrzymało dotacje na kwotę 22 272 000 zł.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił XI edycję naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. Termin naboru trwał od 6 lutego do 6 marca br., złożono 108 wniosków na kwotę 2 958 000 zł dotacji.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymania, odbudowy i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remontów świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienia atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie, m.in.: beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina wiejska lub miejsko-wiejska, maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 30 000 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, termin realizacji upływa 3 listopada 2017 roku.

 

Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

Również w marcu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych działających w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej przy realizacji zadań mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs funkcjonuje od 2009 roku, w ramach tego działania VIII edycji 673 oferty otrzymały dofinansowanie na kwotę 3 037 242 zł. Najbardziej znanym działaniem było stworzenie tablic informacyjnych zwanych „witaczami”, obecnie organizacje wydają materiały promujące program Odnowa Wsi Dolnośląskiej oraz imprezy związane z tym programem.

W ramach naboru, w konkursie „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” wpłynęły 102 oferty o wsparcie realizacji zadań publicznych w wysokości 480 005 zł. Pomoc może wynieść maksymalnie do 90 proc. wartości przedsięwzięcia i do 5000 zł.

Ogłaszane konkursy przyczyniły się do powstania wielu stowarzyszeń na obszarach wiejskich oraz zintegrowały środowiska działające na rzecz odnowy wsi.