czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Budżet ambitnych wyzwań

Chiński filozof Konfucjusz powiedział przed wieloma wiekami: „Każda, nawet najdłuższa droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”. Taki cywilizacyjny krok – a nawet wiele kroków – zrobiła przez kilkanaście lat gmina Żórawina będąca częścią powiatu wrocławskiego. Przez ten okres konsekwentnie wzbogacano tutaj infrastrukturę, skwapliwie korzystając z wielomilionowych finansowych środków zewnętrznych, stworzono świetne warunki dla rozwoju nowych firm oraz – co ma także ogromne znaczenie – scalano miejscową społeczność. Dzisiaj mieszkańcy tej gminy, mimo pandemii, żyją na znacznie wyższym poziomie niż przed laty, a miejscowy samorząd zbiera owoce swej świetnej roboty, plasując się w czubie prestiżowych, ogólnopolskich rankingów.

Rok 2021 był dobrym rokiem dla Żórawiny, a to, że jest ona świetnym miejscem do życia i zarazem do inwestowania, dostrzegły nadzwyczaj szacowne gremia zewnętrzne. Ma to swój konkretny wymiar w krajowych rankingach, w których gmina Żórawina plasuje się na czołowych miejscach.

Na rankingowym topie

Według prestiżowego dwutygodnika „Forbes” gmina Żórawina – w kategorii miast i gmin do 49 tysięcy mieszkańców – zajęła drugie miejsce w Polsce, otrzymując zaszczytny tytuł „Miasta przyjaznego dla biznesu 2021”. Ranking ten wyróżnia samorządy za efekty inwestycyjne przekładające się na liczbę nowych podmiotów gospodarczych. Warto również podkreślić, iż jest to lepsza pozycja gminy niż w roku ubiegłym, w którym Żórawina – w tym samym rankingu – zajęła piątą pozycję. Ponadto Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej po raz pierwszy ogłosił wyniki rankingu „Gmina dobra do życia”, badającego jakość życia w polskich gminach. W rankingu tym gmina Żórawina zajęła 38. lokatę spośród 2479 wszystkich gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich w kraju. Za to w kategorii gmin wiejskich uplasowała się na 22. miejscu w Polsce. Trzeba zaznaczyć, że ranking ów jest przede wszystkim próbą oceny zaspokojenia potrzeb społecznych w kraju, na możliwie niskim stopniu dezagregacji [podziału na części, rozbiciu – przyp. autora] przestrzennej gmin.

Niezależnie od większych terytorialnie procesów gospodarczych, w zasadzie to samorządy w znacznym stopniu odpowiadają za stan zaspokojenia usług publicznych. Zatem ranking „Gmina dobra do życia” jest też wypadkową trendów regionalnych, często zawartej w tym geograficznej renty lokalizacyjnej oraz polityki społecznej lokalnych władz i samych mieszkańców gmin.

Także kapituła Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 – przygotowanego przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – oceniła, iż gmina Żórawina zajmuje 49. miejsce na 1533 gminy wiejskie, i jest to piąta lokata na Dolnym Śląsku. Eksperci wzięli w tym rankingu pod uwagę: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, udział finansowych środków europejskich w wydatkach ogółem, relacje zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Ranking uwzględnił także wydatki poniesione przez gminy w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

Na przeciwpandemicznym froncie

Koronawirus nie odpuszcza – mutuje i zaraża, więc tym bardziej warto się zaszczepić, by nie zachorować, przeżyć i nie zarazić innych. W tych dalekich od normalności czasach wszelkie inicjatywy samorządu są warte dostrzeżenia i wyróżnienia. Pod koniec ubiegłego roku wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wręczył pamiątkowe czeki przedstawicielom samorządów w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, wyróżniającego gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost zaszczepienia w okresie od początku sierpnia do końca października 2021 roku. W Polsce wyróżniono 907 gmin, na Dolnym Śląsku aż 70, w tym Żórawinę, która zajęła drugą lokatę w powiecie wrocławskim, otrzymując nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Wyróżnienie to jest przede wszystkim zasługą mieszkańców gminy, którzy postanowili się zaszczepić, jak również spektakularnych akcji – udostępnieniu autobusu jako mobilnego punktu szczepień, co było owocem współpracy urzędu gminy z dyr. Marią Puchacz z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie.

Warto także podkreślić, że zabezpieczeniem logistycznym objazdowych szczepień zajęli się druhowie z OSP Węgry, OSP Żórawina i OSP Rzeplin pod dowództwem radnego Michała Duszyńskiego. Ta pożyteczna akcja była zabezpieczana przez policję – w tym aspiranta sztabowego Adriana Ćwieka. Ponadto w przedsięwzięciu ofiarnie uczestniczyli: pielęgniarka Dorota Gałązka, lekarz Bartosz Kurzelewski oraz Erwin Monastyrski, prezes zarządu PKS w Oławie SA, który udostępnił klimatyzowany autobus na potrzeby szczepień. Bezcennym zaangażowaniem wykazały się sołectwa, radni i pracownicy żórawińskiego urzędu.

Skatepark, siłownie, drogi, oświetlenie uliczne i boiska

Zakończyła się budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Polakowicach i Wilczkowie. Dzięki temu powstały dwa obiekty sportowe o nawierzchni poliuretanowej – boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Cały teren ogrodzono siatką i wyposażono w ławki i kosze na śmieci. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto montaż siłowni zewnętrznych w Mędłowie, Jaksonowie, Suchym Dworze, Turowie i Bratowicach. Gmina Żórawina otrzyma 3 150 000 zł dofinansowania z programu Polski Ład na budowę nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia ledowego na terenie całej gminy. Ruszyła też budowa skateparku, będąca częścią programu „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie sześciu miejscowości Gminy Żórawina”. Będzie też przebudowywana droga w Mędłowie, a zadanie to jest dofinansowane w połowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – koszt całkowity wynosi 849 677 zł.

Budżet na rok 2022

To zupełnie niezły budżet, w którym dochody zaplanowano na ponad 71 mln zł, a wydatki na blisko 77 mln zł. Warto również podkreślić, że fundusz sołecki wyniesie w tym roku 819 560 zł.

– Na pewno będziemy mieli niemało roboty i gimnastyki finansowej, ale jeśli otrzymamy dofinansowania do inwestycji, o które będziemy zabiegać, to nasza gmina będzie się dobrze rozwijać dla dobra całej społeczności – podkreślił wójt Jan Żukowski. – A ponadto potrzeba nam zgody, aby pandemia odpuściła, optymizmu, cierpliwości, i żeby inflacja tak nie szalała.

S.G.