niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zmiany na Książęcej

GPW wprowadza kompleksowe zmiany w głównych indeksach na warszawskim parkiecie. Od 23 września GPW rozpocznie kalkulację i publikację nowych indeksów – WIG30 i WIG30TR. WIG20 będzie publikowany do 31 grudnia 2015 r. Celem wprowadzanych zmian jest lepsze odzwierciedlenie wielkości i zróżnicowania rynku oraz podniesienie płynności na rynku akcji i stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych.

Od momentu rozpoczęcia publikacji indeksu WIG20 w kwietniu 1994 r. polska gospodarka przeszła transformację, a polski rynek kapitałowy i warszawska giełda odnotowały dynamiczny rozwój. W tym okresie liczba spółek notowanych na Głównym Rynku wzrosła z 24 do 443, a kapitalizacja spółek krajowych zwiększyła się z ponad 8 mld zł do blisko 540 mld zł. GPW jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie oraz największą giełdą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Istnieje zatem potrzeba, aby ta jakościowa zmiana odzwierciedlona została w indeksie skupiającym największe i najbardziej płynne spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Wprowadzenie zmian ma też charakter stymulowania tempa rozwoju poszczególnych segmentów rynku.

23 września br. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR. Indeks WIG30 będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG30 będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 będzie wchodziło nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10%. Natomiast WIG30TR będzie indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 r. Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW implikuje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek – mWIG40 oraz w indeksie małych spółek – sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100.

– Wprowadzenie zmian w głównych indeksach giełdowych ma na celu lepsze odzwierciedlenie stanu i wielkości naszego rynku oraz stymulowanie jego rozwoju. Skutkiem powinno być zwiększenie płynności na rynku akcji oraz – w dłuższym terminie – ożywienie na rynku instrumentów pochodnych. Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje krajowe i międzynarodowe, ponieważ dokonanie tak dużej historycznej zmiany wymaga szczególnej uwagi i troski o interes naszych  interesariuszy. Uzgodniliśmy kompleksowy harmonogram, którego celem jest przeprowadzenie zmian w bezpieczny i transparentny sposób tak, aby cały rynek był do nich odpowiednio przygotowany. – powiedział Adam Maciejewski, prezes warszawskiej giełdy.

Wprowadzone zmiany w głównych indeksach giełdowych w naturalny sposób oznaczają również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG20. Indeks WIG50 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty terminowe na indeks mWIG40. Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada przez pewien okres równoległe notowanie instrumentów pochodnych na obecne i nowe indeksy. Proces migracji instrumentów pochodnych (kontraktów oraz opcji) na indeks WIG30 może potrwać do września 2015 r., a kontraktów na indeks WIG50 do czerwca 2015 r. Proces migracji może trwać krócej w przypadku, gdy na ostatnich dostępnych w notowaniach seriach pochodnych na WIG20 i mWIG40 zanikną otwarte pozycje. Wówczas będzie możliwe zawieszenie notowań takich serii i automatycznie migracja zakończy się wcześniej.

W maju tego roku GPW rozpoczęła konsultacje dotyczące modyfikacji indeksu największych spółek. W tej sprawie do organizacji działających na rynku kapitałowym została skierowana oficjalna prośba o opinie odnośnie ewentualnego zastąpienia indeksu WIG20. Intencją władz giełdy było poznanie opinii poszczególnych organizacji, które stanowiły podstawę do dalszych decyzji Zarządu Giełdy.

Szczegółowe informacje nt. nowych indeksów i procedury migracji zostały udostępnione się na stronie internetowej: www.gpw.pl/wig30

GPW, mt