piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: Najważniejsi są ludzie

Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia

– W grudniu ubiegłego roku minęły dwa lata, od kiedy pani została wójtem gminy. Co udało się zrealizować w tym czasie?

– Za największy sukces ostatnich dwóch lat uważam wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców naszych wsi na rzecz ich rozwoju. Praktycznie w każdej miejscowości sołtysi wraz z mieszkańcami dbają o czystość, estetykę, wygląd, a także inicjują wydarzenia kulturalne. W większości miejscowości gminy obchodzony jest w sołectwach Dzień Dziecka bądź organizowane są mikołajki. Wsie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizują własne wydarzenia, integrujące mieszkańców, promujące miejscowość. Warto tu wymienić Turniej Żniwiarza we wsi Kałowice, Turniej Wsi w Sędzicach, Rajd Kurhanów w Niedarach, Dzień Munduru w Cielętnikach, Dzień Rodziny i Pony Express w Czeszowie, Święto Ziemniaka w Zawoni, Zabawę pod Dębem w Grochowie. Cieszy mnie fakt, że w każdej wiosce są ludzie, którzy potrafią wydajnie i mądrze pracować dla dobra społeczności, są oni najczęściej skupieni wokół sołtysa – lidera. Sołtysi gminy Zawonia są aktywnymi działaczami powołanego przez siebie dwa lata temu Stowarzyszenia Sołtysów dla Rozwoju Gminy Zawonia. Stowarzyszenie to pozyskało środki zewnętrzne m.in. na upiększenie miejscowości oraz szkolenia dla sołtysów i członków Rad Sołeckich. Aktywność mieszkańców wspomaga fundusz sołecki, który często wykorzystywany jest na zadania inwestycyjne typu budowa nowych placów zabaw czy wykonanie projektów oświetlenia. Jako wójt wspieram wszelkie inicjatywy lokalnych społeczności i cieszę się, że wspólną pracą osiągnęliśmy już bardzo wiele.

Kierunek rozwoju infrastrukturalnego i społecznego determinują z jednej strony Strategia Rozwoju Gminy Zawonia uchwalona w roku 2015, z drugiej – pozyskane środki zewnętrzne na działania określone w strategii. W ciągu ostatnich dwóch lat zostało złożonych wiele wniosków o dofinansowanie inwestycji tak potrzebnych naszej gminie. Jedne z ważniejszych to inwestycje w edukację. Cieszę się ogromnie, ponieważ dofinansowanie uzyskały projekty wspierające nasze szkolnictwo i edukację, bowiem uzyskaliśmy dofinansowanie projektu na zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych dla dwóch funkcjonujących na terenie gminy szkół. Również pozytywnie rozpatrzony został wniosek na rozbudowę szkoły w Zawoni i pozyskaliśmy 2,5 mln zł. Czekamy na rozpatrzenie wniosku na termomodernizację szkoły w Czeszowie. Na rozstrzygnięcie czeka złożony wniosek na adaptację starego budynku kościoła poewangelickiego na cele kulturalne. Co roku pozyskujemy dofinansowania do budowy nowych dróg asfaltowych ułatwiających komunikację pomiędzy naszymi miejscowościami. Ważne są także kwestie ochrony środowiska, z troski o nie rozpoczęłam pozyskiwanie funduszy dla naszych mieszkańców na usunięcie azbestu z ich posesji oraz w tym roku złożyłam wniosek o pozyskanie środków unijnych dla mieszkańców na montaż instalacji fotowoltaicznych. Planujemy zmodernizować oczyszczalnię ścieków oraz budować kanalizację ściekową. Obecnie podpiszemy umowę na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych, na które pozyskane zostały środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planujemy też pozyskać dofinansowanie do budowy oczekiwanego Centrum Inicjatyw Lokalnych w miejscowości Czeszów; będzie tam największa sala widowiskowa na terenie naszej gminy. Nie bez przyczyny takie miejsce powstanie w Czeszowie, bo to miejscowość o największej liczbie inicjatyw lokalnych. Możemy pochwalić się działającym od siedmiu lat zespołem ludowym Ale Babki, który uświetnia większość imprez lokalnych, ale też z powodzeniem osiąga sukcesy na scenach regionu, a także zagranicy. Znanym i lubianym lokalnym artystą jest także ks. Jacek Tomaszewski – z jego udziałem odbył się niejeden koncert, a to także zapalony motocyklista, inicjator odbywających się od kilku lat Pikników Motocyklistów. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Pro Futuro pozyskało środki na wykonanie witaczy i oznakowanie ścieżki rowerowej Jarka.

– Jakie są pani plany na kolejne lata kadencji?

– Kolejne dwa lata kadencji będą ściśle związane z realizacją projektów, na które już pozyskaliśmy dofinansowania bądź je uzyskamy.

Wiele się słyszy o problemach w służbie zdrowia. Jest to bardzo ważny aspekt życia mieszkańców. Nasza służba zdrowia dostępna jest dla mieszkańców przez cały tydzień. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, w których lekarze przyjmują pacjentów również w weekendy. Nie znamy problemów związanych z kolejkami do lekarza rodzinnego. W kolejnych latach zamierzam zmodernizować budynek ośrodka zdrowia oraz doposażyć go w nowoczesny i potrzebny sprzęt medyczny. Posiadamy już nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony ośrodek rehabilitacji i w trosce o naszych mieszkańców przeznaczamy na jego funkcjonowanie środki finansowe z budżetu gminy. No i „niekończąca się opowieść”, czyli drogi i oświetlenie…

Jednak najważniejszy dla mnie jest stały kontakt z mieszkańcami, i to nie z perspektywy „fotela” . Dbam i będę dbać o relacje z mieszkańcami, odpowiadać na zgłaszane przez nich problemy i realizować zadania, o jakie wnioskują. To właśnie na wniosek mieszkańców m.in. uruchomiliśmy lokalną linię autobusową. Pragnę, aby nasza gmina piękniała z każdym rokiem, a jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Uważam to za główny cel, jaki mam do zrealizowania, piastując funkcję wójta gminy Zawonia.

– Jak gmina zachęca inwestorów oraz turystów do spędzania tu wolnego czasu?

– Rozwój gminy wymaga środków finansowych, dlatego m.in., zwiększając wpływy do budżetu, obniżyliśmy dla firm transportowych podatki od środków transportu, dzięki czemu wiele z tych firm płaci podatki w naszej gminie. Na terenie naszej gminy nie znajduje się żaden duży zakład przemysłowy uciążliwy dla środowiska, więc atutem gminy jest przyroda, czyste środowisko, piękne lasy oraz urozmaicony teren. Planujemy jeszcze bardziej wykorzystać i wypromować nasze walory oraz stworzyć wiele miejsc wypoczynkowych przyjaznych turystom. Szczególnie dobre warunki znajdą entuzjaści turystyki rowerowej. Wzgórza Trzebnickie wraz ze słynnym ze swojego nachylenia stoku – „Prababką” – dostarczą niezapomnianych wrażeń… Zapraszamy do zwiedzenia gminy Zawonia z siodełka rowerowego! Przez gminę przebiegają też szlaki konne oraz jedyny w swoim rodzaju międzynarodowych szlak konny Pony Express. Dla mnie więc dalszy rozwój gminy będzie nierozerwalnie związany z tym, co mamy najcenniejszego – nieskażoną przemysłem przyrodą, którą będziemy promować, ale też chronić.

– Co się dzieje w gminie, jeśli idzie o sport i kulturę?

– Na terenie gminy odbywa się szereg imprez kulturalnych i sportowych. W ubiegłym tygodniu na przykład skończył się Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Zawonia. Od 19 lat podczas uroczystości dożynkowych odbywa się Dożynkowy Wyścig Kolarski Parami. Planujemy w tym roku zorganizować po raz pierwszy imprezę dla biegaczy, a mieszkańcy wystąpili z inicjatywą organizacji rajdu, wyścigu MTB po naszych lasach.

Organizowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni. Ośrodek prowadzi systematycznie otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie sztuk plastycznych, teatru, fotografii i muzyki, filmu oraz działań o charakterze rękodzielnictwa. Organizuje także koncerty, spektakle, turnieje, wystawy, konkursy, festyny i spotkania literackie. Na uwagę zasługują imprezy cykliczne, takie jak: Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, koncert z okazji Dnia Matki, na którym zawsze gościmy najznakomitszych artystów sceny polskiej piosenki – Halinę Frąckowiak, Michała Bajora czy Magdę Umer. GOKiB w Zawoni wspiera kulturalne inicjatywy lokalne, amatorski ruch artystyczny i zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami – szkołami, sołectwami czy stowarzyszeniami.