czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Walory i wybory

Jednym z kluczowych atutów graniczącej od południa z Wrocławiem, a od północy z Trzebnicą gminy Wisznia Mała jest jej położenie. Dzięki przebiegającej przez nią drodze krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, do gminy dojeżdża się bez większych problemów, a będzie jeszcze lepiej, gdy rządzący spełnią swoje obietnice i powstanie trasa ekspresowa S5. Poza tym przez gminę przebiegają linie kolejowe z Wrocławia i Trzebnicy i regularnie kursują autobusy i busy, głównie w kierunku stolicy regionu. Drugim nie do przecenienia walorem gminy jest sposób jej zarządzania, stabilna władza i umiejętne pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych. Tutaj duże przedsięwzięcia przeprowadzane są tylko dzięki współfinansowaniu projektów, przede wszystkim z pieniędzy unijnych.

ATUTY i STRATEGIE

O walorach gminy Wisznia Mała można by pisać niemało. Przytulona do Wrocławia, postrzegana jest przez wielu jako świetne miejsce do lokowania kapitału i inwestowania, a także doskonały teren do wybudowania domu. Natura szczodrze obdarzyła tę piękną ziemię i położona w obrębie Kocich Gór gmina przyciąga bogactwem przyrody i wspaniałością różnorodnych krajobrazów. Dobrze, że piękno idzie tu w parze z gospodarnością i innowacyjnością, w gminie funkcjonują przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a samorząd ciągle usprawnia i wzbogaca system oświaty. Zwiększa się liczba miejsc w przedszkolach, a niedawno oddano do użytku nowoczesne budynki zespołów szkół w Szewcach i Krynicznie, wyposażone w multimedialne pracownie.

W gminie z powodzeniem realizowana jest strategia zrównoważonego rozwoju, którego podstawowy akcent skierowany jest na inwestycje infrastrukturalne, ale nie mniej ważne są sport i rekreacja. Gminne biblioteki w Wiszni Małej dysponują bogatym księgozbiorem, a organizowanymi przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi obdzielić by można jeszcze kilka gmin. Prężnie działa zespół folklorystyczny „Szymanowianie”, grupa muzyczna „Miklos” i Jednostka Strzelecka nr 3003 Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Fajnie jest podczas weekendu odwiedzić gminę Wisznia Mała, zwiedzić ją z kijkami, uprawiając nordic walking i skorzystać z licznych boisk i hal sportowych. Przez gminę przebiega wiele szlaków rowerowych, jest na jej terenie niemało zabytków, a w Rakowie można zagrać na profesjonalnym polu golfowym. Ponadto w Krzyżanowicach i Rakowie prowadzone są szkółki jeździeckie, a na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie można podnieść sobie poziom adrenaliny, latając motolotnią czy szybowcem i skacząc ze spadochronem.


 

ROK 2013

Był to dla gminy Wisznia Mała rok bardzo dobry. – Wiele zadań udało się zrealizować, i to w wielu dziedzinach – uśmiecha się wójt Jakub Bronowicki. – Mamy nowe przedszkole, do którego chodzi prawie setka dzieci, a w poprzednim przedszkolu było miejsce jedynie dla pięćdziesięciorga maluchów. Poza tym – w oparciu o finansowe środki unijne – rozbudowaliśmy kanalizację. Staramy się, aby nasze możliwości finansowe pozwoliły nam realizować założone plany, a teraz mamy jeszcze możliwości korzystania ze środków, które już zdobyliśmy. Musimy je skonsumować, między innymi w oparciu o wypuszczenie kolejnych obligacji komunalnych, pozwalających nam finansować duże zadania inwestycyjne.


 

ROK 2014 (projekt budżetu)

Rada Gminy Wisznia Mała ustaliła plan dochodów budżetu gminy na 33 220 000 zł. Dochody bieżące – 29 124 957 zł, subwencja ogólna – 7 041 563 zł (w tym subwencja oświatowa – 6 491 967 zł, subwencja wyrównawcza – 549 596 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 1 675 324 zł i dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących – 224 500 zł. Dochody majątkowe – 4 095 043 zł (w tym dotacje celowe z NFOŚiGW – 140 760 zł, dotacje celowe z samorządu województwa – 3 454 283 zł i wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500 000 zł). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7000 zł.

Ustalono plan wydatków gminy – 33 878 100 zł. Wydatki bieżące to 25 331 700 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 11 561 989 zł, dotacje z budżetu gminy – 2 684 300 zł i wydatki na obsługę długu gminy – 646 248 zł). Wydatki majątkowe – 8 546 400 zł (w tym roczne zadania inwestycyjne – 1 462 400 zł). Ustalono deficyt budżetu gminy – 658 100 zł. Przychody – 2 185 000 zł i rozchody – 1 526 900 zł. Źródłem finansowania deficytu budżetowego – 658 100 zł, spłat rat pożyczek – 26 900 zł i wykupu obligacji komunalnych – 1 500 000 zł będą przychody z emisji komunalnych – 2 185 000 zł.

W budżecie utworzono rezerwy (ogólną – 150 000 zł, w tym celową – 115 000 zł). Ustalono limit zobowiązań – 2 500 000 zł (w tym wykup obligacji komunalnych – 1 500 000 zł i spłaty pożyczek – 26 900 zł).

Ponadto upoważniono wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, a także dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane w obrębie tego samego działu nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących; b) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących; c) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych; d) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.


 

WYBORY SAMORZĄDOWE – LISTOPAD 2014

– Stanę do wyborów, bo to chyba naturalne – deklaruje wójt Jakub Bronowicki. – Mam dużo energii i pomysłów na rozwój naszej gminy, a jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, a nawet C. Wszystko jednak zależy od wyborców, oni wiedzą najlepiej, kogo chcą mieć jako wójta.

S.G.