poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Umiejętnie i zgodnie z prawem

Dolny Śląsk bogaty jest nie tylko mądrością i pracowitością swoich mieszkańców, ale także walorami ziemi, ziemi pięknej, urodzajnej, świetnej do zainwestowania, przyjaznej do wybudowania swojego domu i nasyconej zabytkami. Tym niezaprzeczalnym dobrem umiejętnie zarządza Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Gospodarowanie takim majątkiem wymaga jasno sprecyzowanych przepisów prawa i wielkiej odpowiedzialności. Warto podkreślić, że ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmieniły się zasady gospodarowania Zasobem przez Agencję i zasady nabywania i wydzierżawienia nieruchomości m.in. przez rolników. Wszystko po to, aby wzmocnić ochronę i rozwój gospodarstw rodzinnych, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obywateli i lepiej wspierać zrównoważone rolnictwo prowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Wstrzymano trwałe rozdysponowanie nieruchomości rolnych albo ich części wchodzących w skład ZWRSP w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 kwietnia 2021 roku, z wyjątkiem m.in. nieruchomości o powierzchni do dwóch hektarów. Ponadto minister właściwy do spraw rozwoju wsi – na wniosek prezesa ANR – może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnych lub ich części, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi. Gospodarowanie ZWRSP odbywa się dzisiaj w drodze – w pierwszej kolejności – wydzierżawiania, następnie sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Natomiast podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych powinny być przetargi ograniczone na dzierżawę dla rolników indywidualnych.
– Znowelizowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obszarów wiejskich jest dobrym orężem broniącym polskie gospodarstwa rodzinne przed spekulacją gruntami rolnymi, szczególnie przez obcokrajowców i zagraniczne fundusze inwestycyjne, bowiem do tej pory polskim rolnikom było bardzo trudno z nimi konkurować przy zakupie ziemi – ocenia dyrektor OT ANR we Wrocławiu Piotr Regiec. – Nowelizacja preferuje gospodarstwa rodzinne i sprzyja ich rozwojowi, ograniczając nieuczciwą konkurencję. Umożliwia ich rozwój i powiększenie areałów poprzez dzierżawę gruntów i w konsekwencji zwiększenie produkcji rolnej. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że większe gospodarstwo rodzinne będzie również bardziej konkurencyjne na rynku europejskim.
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Wrocław ma do zaoferowania 50 tys. hektarów na terenach aktywności gospodarczej, a najciekawszymi terenami będą grunty inwestycyjne w Bielanach Wrocławskich, nieruchomości położone na terenie Podstrefy Wrocław – Kobierzyce, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w sąsiedztwie parku technologicznego Prologis, magazynów Amazon i fabryk Cargill oraz Cadbury Wedel Poland. Podstawowym atutem tych gruntów jest ich bliskie sąsiedztwo z Wrocławiem i usytuowanie nieopodal najważniejszych w regionie węzłów komunikacyjnych.
– W naszej ofercie mamy również atrakcyjne kompleksy działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną – podkreśla dyrektor Piotr Regiec. – Są one położone w południowej części Wrocławia, w dzielnicy Krzyki, w obrębie Wojszyce, w sąsiedztwie wybudowanych już osiedli o niskiej intensywności i dogodnym dojeździe do centrów handlowych, Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i portu lotniczego. Będziemy również zbywać grunty inwestycyjne położone w granicach administracyjnych Wrocławia i przeznaczone pod działalność gospodarczą. To kilkanaście działek w obrębie Klecina o łącznej powierzchni 40 ha i w sąsiedztwie centrów handlowych: Auchan, Bielany, Factory Outlet oraz autostrady A4, dogodnym dojeździe do AOW, lotniska i centrum Wrocławia.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu dysponuje 180 tys. hektarów gruntów i prawie setką pałaców

Agencja wspiera także jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z prawem, może nieodpłatnie przekazywać samorządom nieruchomości na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, m.in. zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, cmentarzy komunalnych i infrastruktury drogowej. Tylko w tym roku przekazano grunty o powierzchni ponad 17 ha oraz 18 lokali mieszkalnych m.in. gminom Miłkowice i Świdnica na budowę obiektów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, a gminom Dzierżoniów Chojnów, Jelcz-Laskowice i Ciepłowody na budowę obiektów kultury fizycznej. Natomiast gminom Bolków, Jaworzyna Śląska, Lewin Kłodzki, Miękinia, Krotoszyce, Lubań, Gaworzyce, Krośnice, Głogów, Wleń, Pielgrzymka, Grębocice i Wisznia Mała na budowę dróg gminnych i Powiatowi Świdnickiemu na budowę drogi powiatowej.
Na Dolnym Śląsku jest wiele zabytkowych obiektów o różnej kondycji technicznej, a OT ANR we Wrocławiu uzyskał akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzedaż 14 zabytków. – Wznawiamy procedury związane ze sprzedażą i przygotowujemy przetargi – wyjaśnia dyrektor Piotr Regiec. – Warto zdać sobie z tego sprawę, że zabytki z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa mają nie do przecenienia walory architektoniczno-historyczne i są pod tym względem bardzo interesujące. W naszej ofercie wyróżniają się pałace w Bobolicach nieopodal Ząbkowic Śląskich, w Dalborowicach koło Sycowa, w Ligocie w pobliżu Góry oraz piękny eklektyczny pałac w Ławicy tuż pod Kłodzkiem. Warte zainteresowania są również: klasycyzujący pałac w Jałowcu (powiat zgorzelecki), manierystyczny pałac w Tyńczyku Legnickim w pobliżu Legnicy oraz niewielki, lecz przytulny dworek w Zebrzydowie, na trasie do Świdnicy. Poza tym do sprzedaży przygotowane będą kolejne obiekty – wśród nich dwa pałace pod Wrocławiem, w Małkowicach i Sośnicy (gmina Kąty Wrocławskie) i we Wrocławiu Pałac Świniary. OT ANR we Wrocławiu ma najwięcej tego typu obiektów spośród wszystkich oddziałów w Polsce i jest głównym oferentem na rynku nieruchomości zabytkowych, a nabywcom Agencja stara się pomóc i oferuje preferencyjne warunki kupna – zwłaszcza w przypadku nieruchomości objętych wpisem do rejestru zabytków. W takich sytuacjach możliwe jest obniżenie ceny sprzedaży nawet o 50 proc. wartości zabytku, ale pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na renowację i rozliczenia jej w ciągu pięciu lat od nabycia nieruchomości.
– Mogę bez fałszywej skromności stwierdzić, iż nasza oferta jest bardzo atrakcyjna – uśmiecha się dyrektor Regiec. – A świadczą o tym sprzedane obiekty, które dzięki nowym właścicielom zostały zrewitalizowane i dziś są architektonicznymi perełkami Dolnego Śląska. Przykładem są m.in.: centrum konferencyjne z hotelem w Wojanowie, hotele w Borku Strzelińskim, Kamieńcu koło Kłodzka, Łomnicy i Zamek Topacz nieopodal Bielan Wrocławskich.
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu ma w swoim zasobie 180 tys. hektarów gruntów o różnym przeznaczeniu i około stu zabytkowych pałaców sukcesywnie przeznaczanych do sprzedaży.
– Są to nieruchomości z uregulowanym statusem prawnym, ponadto oferujemy wszelką pomoc związaną z ich sprzedażą – dodaje dyrektor Piotr Regiec. – Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami o aktualnych przetargach, m.in. na stronach internetowych: wrocław.anr.gov.pl oraz www.anr.gov.pl, w prasie krajowej, właściwych miejscowo gminach i sołectwach oraz oczywiście w Oddziale Terenowym ANR we Wrocławiu.
S.G.