niedziela, 26 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: NIK

NIK na cmentarzach

NIK na cmentarzach

Pieniądze i okolice
Samorządy nie wywiązują się dostatecznie z opieki nad cmentarzami – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. NIK sprawdziła, w jaki sposób zarządza się cmentarzami komunalnymi w Polsce. Większość skontrolowanych samorządów ogranicza opiekę nad cmentarzami komunalnymi do minimum, jakim jest zapewnienie miejsc pochówku i kontrola czystości. Pozostałe zadania zlecają firmom zewnętrznym, nie sprawdzając, czy i jak zostały wykonane – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Oprócz kłopotów z nadzorem NIK wymienia też problem z dostępnością miejsc na cmentarzach, kłopoty z opieką nad starymi i zaniedbanymi cmentarzami oraz cmentarzami wojennymi. Jednocześnie inspektorzy NIK chwalą gminy za współpracę z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w opiekę nad zabytkowymi nekropoliami. W Polsce...

NIK VAT OK

Pieniądze i okolice
Poprawiła się skuteczność aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom podatku VAT. W 2017 r. dochody z podatku od towarów i usług były o 24 proc., czyli o 30 mld zł, wyższe niż w roku 2016. Było to efektem dobrej koniunktury, ale też wprowadzonych zmian i narzędzi, które poprawiły jego ściągalność. (więcej…)
Wielka cuchnąca kasa

Wielka cuchnąca kasa

Samorządnie
W ostatnim miesiącu doszło do wielu pożarów dużych i bardzo dużych składowisk, wysypisk i zakładów utylizacji odpadów. Do końca maja straż odnotowała 27 tego typu zdarzeń. W całym ubiegłym roku bardzo dużych i dużych pożarów na wysypiskach było 37. (więcej…)

Wielkie cięcie

Uncategorized
W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. NIK zbadała problem zadrzewienia i stwierdziła, że w polskich miastach brakuje inwentaryzacji terenów zielonych. Nikt nie wie dokładnie, ile drzew i jakie gatunki rosną na terenach miast. To z kolei utrudnia ich skuteczną ochronę. Choć burmistrzowie i starostowie dysponują instrumentami prawnymi dla zapewniania dostatecznej ochrony drzew, to korzystają z nich w ograniczonym zakresie. Ponieważ decyzje zezwalające na wycinkę drzew są decyzjami uznaniowymi, urzędnicy w toku prowadzonego postępowania muszą ważyć sprzeczne interesy – z jednej strony ochronę przyrody, z drugiej rozwój ...

Komunalne spółki pod lupą

Uncategorized
W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli postanowiła się przyjrzeć między innymi temu, jak działają spółki komunalne. Działania inspektorów NIK były bardzo cząstkowe, pod lupę wzięto spółki należące do urzędów gminnych i miejskich w Łodzi, Bełchatowie, Skierniewicach, Pabianicach i Zgierzu. Prawdopodobnie jednak obraz w innych częściach Polski jest bardzo podobny. Zdaniem kontrolerów NIK, powoływane przez gminy spółki komunalne zbyt mocno koncentrują się na działalności komercyjnej, zamiast realizować zadania publiczne, takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa czy zapewnienie komunikacji miejskiej. W konsekwencji czysto komercyjna działalność spółek mogła naruszać reguły uczciwej konkurencji oraz rodzić podejrzenia o faworyzowanie spółe...

Powyborcza paranoja

Uncategorized
Po niedzielnych wyborach samorządowych pojawiły się problemy z systemem informatycznym, z którego korzysta PKW. To spowodowało opóźnienia w sumowaniu głosów i utrudnienie ustalenie wyników wyborów. Był też atak hakerski. Wielu obserwatorów samorządowej sceny wyborczej uważa, że sytuacja związana z liczeniem głosów jest skandaliczna. System informatyczny okazał się inwestycją kompromitującą zamawiającego i wykonawców. To między innymi ta sytuacja sprawiała, że Kazimierz Czaplicki - sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szef Krajowego Biura Wyborczego, które jest organem wykonawczym PKW mającym m.in. zapewniać warunki administracyjne, finansowe, techniczne związane z obsługą wyborów i referendów - złożył na ręce przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej rezygnację ze stanowiska s...

Promocja taka sobie

Uncategorized
Strategie promocyjne dużych miast nie zawsze były spójne z celami, jakie samorządy chciały osiągnąć – wynika z analizy Najwyższej Izby Kontroli. Większość z miast nie sprawdzała efektów działań promocyjnych za pomocą obiektywnych mierników. NIK wykryła też nieprawidłowości w zlecaniu usług promocyjnych podmiotom zewnętrznym. Pieniądze na promocję dużych miast były najczęściej przeznaczane na wsparcie lokalnych klubów sportowych. Zdarzało się również, że z pieniędzy tych finansowano publikowanie kondolencji czy ogłoszeń na temat sprzedaży nieruchomości. 14 miast skontrolowanych przez NIK przeznaczyło łącznie na promocję w latach 2011-2013 ok. 370 mln zł, najwięcej Warszawa - 86 mln zł, Gdańsk - 59 mln zł, Bydgoszcz - 53 mln zł, Łódź - 49 mln zł i Gdynia - 46 mln zł. Sta...

Szemrana promocja?

Uncategorized
Najwyższa Izba Kontroli przygląda się wydatkom na promocję w największych polskich miastach. W Łodzi zastrzeżenia kontrolerów są tak poważne, że teraz sprawą zajmuje się CBA. Ustalenia NIK dotyczą podejrzeń o charakterze korupcyjnym i dlatego swoje pierwsze wnioski przekazała do prokuratury, a ta do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastrzeżenia kontrolerów związane są z promocją przez sport, czyli przez finansowanie klubów sportowych, które mają swoją działalnością i wynikami, promować Łódź. To nieoficjalne informacje, bo NIK nie udziela szczegółowych informacji, dopóki nie zakończy kontroli, nie przyjmie raportu końcowego i nie prześle go do Sejmu. We wszystkich miastach (Warszawa, Białystok, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Radom, Bydgoszcz i Kraków) sprawd...

Kradną na potęgę. Państwo nic nie robi

Uncategorized
Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk. NIK wyliczyła, że tylko na terenie 19 skontrolowanych jednostek (siedem oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, cztery Regionalne Zarządy  Gospodarki Wodnej, osiem Zarządów  Melioracji i Urządzeń Wodnych) w latach 2009 -2012 do kasy państwa nie wpłynęło 30 mln zł opłat za korzystanie z gruntów państwowych. W skali c...