piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Szczytna: Oszczędni i pracowici

Historia tej ziemi mogłaby posłużyć za scenariusz bardzo interesującego filmu – na rozwój Szczytnej niemały wpływ wywarł niewątpliwie szlak bursztynowy, a dawna osada powstała w obrębie Państewka Homolskiego przy trakcie handlowym ze Śląska do Czech. Była własnością cesarza Rudolfa II Habsburga, później lekarza i radcy cesarskiego Jana Crato von Kraffheima, a do jej dynamicznego rozwoju przyczynił się inny cesarski medyk Esaias von Sacha. W XVIII wieku w rezultacie wojen śląskich Szczytna stała się domeną Królestwa Prus. Podczas II wojny światowej Szczytna (wtedy Ruckers) nie ucierpiała, 1 stycznia 1973 roku nadano jej prawa miejskie, a po roku 1989 z gminy przemysłowo-rolniczej stała się gminą turystyczno-wypoczynkową. Warto też podkreślić, że dzisiejszy samorząd Szczytnej – borykając się z problemami przede wszystkim natury ekonomicznej – zgodnie współpracuje i stara się sukcesywnie wzbogacać infrastrukturę gminy i polepszać poziom życia mieszkańców, hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Choć budżetu gminy Szczytna na rok 2020 nie można nazwać proinwestycyjnym, bowiem większość środków finansowych przeznaczona będzie na bieżące i konieczne wydatki, czyli m.in. na utrzymanie oświaty i stanu gminnych dróg oraz miejskiej infrastruktury, to będą także realizowane zadania infrastrukturalne ważne dla miejscowej społeczności.

Inwestycje niewielkie, ale ważne

Jerzy Król

– Zaplanowaliśmy niewielkie inwestycje z własnych środków finansowych, na które przeznaczymy ok. 500 tys. zł, ale liczymy na to, że uda nam się otrzymać dofinansowania przede wszystkim na remonty dróg i wodociągów – mówi burmistrz Jerzy Król. – Tak jak większość samorządów, tak i my borykamy się z coraz to większym brakiem wody, a na naszych terenach górskich te utrudnienia są jeszcze bardziej odczuwalne. Zatem musimy zmodernizować sieć wodociągową i rozpocząć prace nad budową nowego ujęcia wody dla miasta.

Bez zewnętrznych pieniędzy ani rusz

Wiele samorządów – nie tylko Szczytna – realizuje kosztochłonne inwestycje tylko wtedy, gdy uda się im pozyskać zewnętrzne dofinansowania.

– Większości gmin nie stać na to, aby z własnych pieniędzy mogły wykonywać duże inwestycje, a Szczytna od tego nie odstaje – ocenia burmistrz Król. – Jeśli pozyskamy jakieś zewnętrzne granty państwowe lub unijne, to wtedy z tego skwapliwie skorzystamy. W tym roku jedną z większych realizowanych przez nas inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, w tym wymiana źródła ciepła i wszystkich zewnętrznych okien, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz naprawa dachu. Ponadto wyremontujemy ujęcie wody w Łężycach, na co pozyskaliśmy dofinansowanie. Na te dwa zadania mamy już podpisane umowy, a trzecią dużą inwestycją, którą rozpoczniemy w tym roku, jest remediacja terenu przy ul. Leśnej w Szczytnej, która jest dofinansowana ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – to 5,5 mln zł, a wkład naszej gminy wynosi milion złotych. Zostaną usunięte zanieczyszczenia powstałe wskutek wieloletniej działalności huty szkła i powstanie tam miejski park. Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na budowę kanalizacji deszczowej w obrębie osiedla Kopernika i ul. Słonecznej i jest to projekt, który złożyliśmy wspólnie z gminą Polanica-Zdrój. W roku 2020 chcemy także dokończyć przebudowę garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnej i wybudować garaż dla OSP w Chocieszowie. Chcę też podkreślić, iż wspólnie z gminą Polanica-Zdrój będziemy składali wniosek na dofinansowanie do RPO dotyczący wymiany lamp ulicznych na energooszczędne. Złożymy również wniosek w ramach klastra energii Autonomicznego Regionu Energetycznego Sudety. Będzie ogłoszony konkurs dedykowany jedynie klastrom energii w ramach RPO i zgłosimy do wykonania dwie instalacje fotowoltaiczne na budynkach szkoły podstawowej i przedszkola w Szczytnej.

S8 usprawni komunikację

Dobra komunikacja i przyzwoite drogi pomagają gminom w rozwoju i mają wpływ na gospodarkę i turystykę, a rząd planuje budowę trasy S8, która ma kończyć się w Kłodzku.

– Trasa ta ułatwi mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej dojazd do Wrocławia, bo dzisiaj dojeżdżamy do stolicy regionu w aż dwie godziny – podkreśla burmistrz Jerzy Król. – Jednocześnie łatwiej będzie do nas dojechać turystom. Wybudowanie tej drogi na pewno ożywi Ziemię Kłodzką, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do realizacji kolejnych etapów modernizacji drogi krajowej nr 8 od Kłodzka do Szczytnej i od Dusznik-Zdroju do Kudowy-Zdroju. Planowane jest m.in. wykonanie skrzyżowań bezkolizyjnych, niektóre odcinki dróg powstaną w systemie 2 + 1, co usprawni ruch, szczególnie zimą.

Organizacje pozarządowe

Nie tylko inwestycje są ważne w życiu samorządu. Nawet jeśli pieniędzy nie jest zbyt wiele, to warto wspierać organizacje pozarządowe, cementujące lokalną społeczność i generujące ludzką aktywność.

– W poprzednim roku udało mi się zaktywizować ludzi, którzy postanowili działać na rzecz naszej społeczności – wyjaśnia Jerzy Król. – To także część rad sołeckich, które pozyskały środki finansowe z różnych grantów na poprawę stanu świetlic i ich otoczenia. Cieszy mnie ogromnie, że nasze stowarzyszenia się aktywizują i namawiam je, aby uzyskiwały osobowość prawną, co umożliwi im pozyskiwanie pieniędzy z zewnętrznych źródeł, m.in. urzędu marszałkowskiego i ministerstw sportu i kultury. A dobrym przykładem jest OSP w Chocieszowie, która złożyła wniosek do ministra kultury o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej na kwotę 300 tys. zł. Do tej pory nasze sołectwa nie korzystały z funduszu sołeckiego. Chcemy to zmienić – stworzyć dla każdej wsi plany odnowy miejscowości i wtedy podjąć uchwałę o przystąpieniu do funduszu sołeckiego. Pragniemy także wspierać seniorów i udało nam się pozyskać z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej – w ramach programu Senior Plus – 300 tys. zł na utworzenie dziennego domu pobytu dla 15 seniorów, do czego przystosowaliśmy część szkoły podstawowej przy ul. Kościelnej.

Budująca zgoda

– Współpraca między mną a radą jest dobra – uśmiecha się burmistrz Jerzy Król – i nie ma między nami większych animozji, choć oczywiście zdarza się, że na niektóre sprawy mamy odmienne spojrzenie.

Niewątpliwie zaletami gminy Szczytna – Zielonego Kryształu Ziemi Kłodzkiej – są duże przestrzenie, zalesienie (70 proc. gminy to lasy), wiele miejsc nieskażonych cywilizacją oraz interesujące zabytki, w tym górujący nad miastem neogotycki zamek Waldstein.

– Jednocześnie są u nas miejsca świetne do rozwijania swojego biznesu i zapraszamy inwestorów, aby z nami związali swoją działalność – podkreśla burmistrz Król. – Dzisiaj działalność gospodarcza na naszym terenie skierowana jest przede wszystkim na obsługę turystów oraz pozyskanie i przetwórstwo drewna. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, bowiem brakuje nam m.in. wyznaczonych tras pieszo-rowerowych prowadzących do atrakcji turystycznych. Niezaprzeczalnym walorem naszej gminy są przede wszystkim nasi mieszkańcy, którzy pracują w dużej mierze w gminach ościennych i Republice Czeskiej. Nie musimy się ich wstydzić, a wręcz przeciwnie – możemy być z nich dumni.

S.G.