czwartek, 23 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Współpraca zagraniczna w dobie pandemii

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany tegorocznych wizyt partnerskich w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Wrocławskiego z partnerem francuskim (Departament Górnego Renu) i niemieckim (Powiat Borken). Z uwagi na obowiązujące restrykcje i wzmożone obostrzenia sanitarne, spotkania zaplanowane na maj i czerwiec tego roku zostały odwołane.

Cenna wymiana doświadczeń

Pomimo zaistniałej sytuacji, władze partnerskich samorządów nie ustają w pielęgnowaniu wzajemnych relacji, wykorzystując w tym celu elektroniczne formy komunikacji. Od początku pandemii organizowane są wideokonferencje, podczas których partnerzy relacjonują bieżącą sytuację na swoim terenie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami w walce z koronawirusem.

Roman Potocki
Roman Potocki

– Bardzo cenimy sobie rozmowy z naszymi partnerami. Uczymy się nawzajem od siebie, jak skutecznie zarządzać kryzysem sanitarnym na swoim obszarze, chociaż mamy do czynienia z zupełnie inną skalą pandemii i różnymi kompetencjami w naszych samorządach – mówi starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

Warto podkreślić, że władze samorządów z Niemiec i Francji muszą mierzyć się na co dzień ze znacznie większą skalą kryzysu sanitarnego niż Powiat Wrocławski. Świadomi odpowiedzialności za zdrowie i życie swoich mieszkańców, wszyscy starają się jednak realizować przemyślaną strategię działań w ramach walki z koronawirusem na swoim terenie. W przypadku Powiatu Wrocławskiego strategia ta obejmuje m.in. wsparcie finansowe wrocławskich szpitali, zaopatrzenie służb, inspekcji, straży i mieszkańców w niezbędne środki ochrony osobistej, zakup sprzętu do nauczania zdalnego w szkołach zarządzanych przez Powiat.

W przypadku partnera francuskiego, największy pakiet wsparcia trafia do Domów Opieki Społecznej, w których przebywają osoby starsze. To tam notuje się najwyższe wskaźniki zgonów związanych z COVID-19. Dlatego to właśnie do tych placówek władze francuskiego departamentu kierują największy strumień wsparcia zarówno finansowego, jak i organizacyjnego. Z inicjatywy tamtejszego samorządu tworzony jest np. lokalny bank rezerw kadrowych, również w zakresie wolontariuszy, a także finansowane są działania pozwalające na podtrzymywanie kontaktu pensjonariuszy z ich rodzinami (zakup tabletów, tworzenie bezpiecznych warunków do spotkań).

Z kolei w Powiecie Borken, jednym z największych dotychczasowych wyzwań było zahamowanie pandemii, która masowo wybuchła wśród pracowników dużych zakładów produkcyjnych, siejąc spustoszenie zwłaszcza wśród obcokrajowców zatrudnionych w tamtejszych rzeźniach.

Pomimo różnych problemów i wyzwań, z uwagi na gwałtowny przyrost zakażeń COVID-19 w ostatnich tygodniach na terenie wszystkich trzech samorządów, władze Powiatu Wrocławskiego i samorządów partnerskich zgodnie przyznają, że najbliższy czas będzie wymagał ogromnej mobilizacji zarówno ze strony rządów obydwu państw, jak i samorządów oraz samych mieszkańców. Z pewnością wymiana wiedzy i dobrych praktyk w ramach współpracy zagranicznej zapewni większą efektywność i optymalizację działań podejmowanych przez partnerskie samorządy w tym obszarze.

Plany na przyszłość

Pomimo pandemii, władze partnerskich samorządów zamierzają kontynuować współpracę, wytyczając już teraz wspólne plany na przyszłość. Dalszy rozwój współpracy partnerskiej zależeć będzie jednak od tego, w jaki sposób ewoluować będzie pandemia w najbliższych miesiącach.

Szacuje się, że w projektach zrealizowanych w ramach partnerstw zagranicznych Powiatu Wrocławskiego wzięło dotychczas udział około 2000 uczestników. Wśród nich należy wymienić m.in. uczniów, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, artystów, sportowców, urzędników, przedsiębiorców.

– Tak aktywny udział mieszkańców w naszych projektach zagranicznych motywuje nas do dalszej, równie intensywnej jak dotychczas współpracy z naszymi partnerami z Niemiec i Francji – mówi starosta Roman Potocki.