piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Współpraca ponad wszystko

Właśnie mija półmetek obecnej kadencji władz samorządowych. To dobry czas na pierwsze podsumowania.

– Od początku kadencji wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu Wrocławskiego postawiliśmy na współpracę – mówi starosta Roman Potocki. – Takie podejście towarzyszyło nam przy realizacji projektów drogowych, gdzie współpracowaliśmy intensywnie z gminami, edukacyjnych, gdzie naszymi partnerami były organizacje pozarządowe, czy wreszcie przy realizacji projektów gospodarczych, przy których naszym partnerem były instytucje otoczenia biznesu, media i inne samorządy. Nasze działania w tym zakresie zyskały uznanie ekspertów zewnętrznych. Za sukcesy we współpracy z biznesem dostaliśmy w tym roku nominację do „Dolnośląskich Gryfów”, a za projekt „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” – nagrodę im. Jerzego Regulskiego – wylicza starosta.


 

Poprawa stanu technicznego dróg

W ciągu ostatnich dwóch lat Powiat Wrocławski zrealizował większość założonych na ten okres planów związanych z poprawą stanu technicznego dróg powiatowych i bezpieczeństwa pieszych. – Pomimo ograniczonego budżetu udało się znaleźć sposób na finansowanie inwestycji drogowych – ze środków zewnętrznych z budżetu państwa przekazywanych od wojewody uzyskaliśmy na ten cel kwotę prawie 6,5 mln złotych – mówi wicestarosta Waldemar Szczykutowicz. – W tym roku rozpoczęła się realizacja programu „Bezpieczna droga”, regulującego szczegółowo zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w latach 2016-2018. Powiat Wrocławski na ten cel zaplanował docelowo środki finansowe w wysokości 8,1 mln złotych, co oznacza, iż przy równym stopniu współfinansowania realizacji chodników przez powiat i gminy nakłady przekroczą łącznie 16 mln złotych w ciągu trzech lat. Tym samym po raz pierwszy w historii powiatu udało się nam wypracować tak kompleksową i efektywną strategię współpracy z gminami w zakresie inwestycji drogowych. Oprócz budowy chodników wykonaliśmy również wiele robót remontowych i innych zadań inwestycyjnych. W efekcie przeprowadzonych inwestycji znacznie poprawił się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo na drogach powiatu wrocławskiego – wyjaśnia wicestarosta.


 

Pomoc najbardziej potrzebującym

– Pomoc społeczna stanowi jeden ze strategicznych priorytetów władz Powiatu Wrocławskiego – podkreśla starosta Roman Potocki. – Na bieżąco staramy się otaczać szczególną opieką zwłaszcza rodziny zastępcze i niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Dla nich w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy szereg powiatowych imprez (Przegląd Kolęd i Pastorałek, Piknik Rodzinny i Zabawa Mikołajkowa dla rodzin zastępczych oraz Piknik i Złota Gala Dobrych Praktyk z myślą o integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem). Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zrealizowaliśmy wiele projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa oraz PFRON, które zwiększyły ich szansę na rozwój. Od dwóch lat realizujemy program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, równolegle proponując wsparcie w ramach Dyżurnego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – wymienia starosta.


 

Nowoczesna edukacja

W ramach poprawy bezpieczeństwa i komfortu nauki Powiat Wrocławski przeprowadził szereg niezbędnych prac remontowo-budowlanych w swoich placówkach oświatowych, w tym m.in. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, gdzie kontynuowano renowację zabytkowego pałacu poprzez wyremontowanie elewacji, a także rozpoczęto kompleksowy remont internatu.

Podjęte zostały również starania na rzecz pozyskania środków z UE na rozwój naszych placówek (infrastruktura, kształcenie, zakup wyposażenia). Spośród czterech złożonych projektów trzy projekty o łącznej wartości około 8,5 mln złotych uzyskały już dofinansowanie, a ostatni jest na etapie procedowania. – W ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy szereg działań na rzecz optymalizacji efektów związanych z kształceniem zawodowym – mówi starosta Roman Potocki.

W szkołach ponadgimnazjalnych zadbano o dobór takich kierunków kształcenia, które pozwolą absolwentom na znalezienie pracy. W 2015 roku Powiat Wrocławski przystąpił do dwóch klastrów edukacyjnych wspierających szkolnictwo zawodowe – Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Funkcjonowanie klastrów ma znacznie ułatwić prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, zawody oraz zwiększyć dostępność do praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk i staży – dodaje starosta.

Na uwagę w zakresie rozwoju edukacji na naszym obszarze zasługuje kilka autorskich projektów realizowanych przez Powiat. Realizując zadania w zakresie edukacji prawnej, Powiat zainicjował w tym roku na swoim obszarze cykl lekcji prawniczych w szkołach. – Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z prawami i obowiązkami obywatelskimi oraz możliwościami dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, która w tym roku zaczęła funkcjonować w pięciu punktach na terenie powiatu wrocławskiego – tłumaczy starosta Roman Potocki.

Przykłady ciekawych projektów edukacyjnych można znaleźć również w obszarze edukacji ekologicznej. – Wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych na terenie ośrodka w ostatnich dwóch latach zorganizowaliśmy cykl warsztatów ekologicznych, w których uczestniczyło około 2000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu – podkreśla Michał Trębacz, etatowy członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego. – W ramach edukacji ekologicznej w tym czasie zorganizowaliśmy również dwie edycje konkursu przyrodniczego dla uczniów piątych klas szkół podstawowych, w którym uczestniczyło ponad 2000 młodych mieszkańców powiatu wrocławskiego – dodaje Michał Trębacz.


 

Partnerstwo bez granic

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które jest jednym z priorytetowych celów strategicznych władz Powiatu Wrocławskiego, nie byłoby możliwe bez współpracy z sołtysami. Temu celowi służy zainicjowany w 2016 roku cykl spotkań z sołtysami i Forum Sołtysów, poświęcone m.in. edukacji prawnej, prawom konsumenckim i ochronie zwierząt. Spotkania są realizowane m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe są od wielu lat bezpośrednim beneficjentem wsparcia finansowego udzielanego przez Powiat w obszarze sportu, kultury czy ochrony środowiska. Łącznie w latach 2015-2016 (do I półrocza) Powiat Wrocławski wydatkował na ten cel blisko 300 tys. złotych. Na kwotę tę złożyły się dofinansowania imprez, konferencji, projektów wydawniczych i wielu działań edukacyjnych.

Udanym przykładem partnerstwa jest również współpraca z instytucjami otoczenia biznesu przy organizacji Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego. – W tym roku zorganizowaliśmy już trzecią edycję Forum, które zyskało ponadlokalną renomę, stając się miejscem konstruktywnej debaty i dialogu środowisk samorządowych, gospodarczych i naukowych na tematy związane z gospodarką, kształceniem i rynkiem pracy – mówi starosta Roman Potocki.

Mówiąc o partnerstwie, warto wspomnieć również o prowadzonej przez Powiat Wrocławski od ponad piętnastu lat współpracy zagranicznej z partnerami z Francji (Departament Górnego Renu) i Niemiec (Powiat Borken). – W ramach współpracy w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowano szereg projektów z udziałem artystów (udział w kiermaszach bożonarodzeniowych we Francji), zespołów muzycznych, dzieci i młodzieży (wymiany szkolne), urzędników i przedstawicieli władz lokalnych (konferencje tematyczne, seminaria) – wylicza wicestarosta Waldemar Szczykutowicz. – Tego typu projekty doskonale wpisują się w proces budowania integracji europejskiej na poziomie lokalnym, ucząc tolerancji i szacunku do innego narodu – dodaje wicestarosta.


 

Wyzwania jutra

– W tym roku opracowaliśmy zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego – mówi starosta Roman Potocki. – Tym samym do 2020 roku wytyczyliśmy sobie nowe priorytety i wyzwania, podyktowane przede wszystkim dynamicznymi przemianami gospodarczymi i społecznymi w powiecie w ostatnich latach. Wzrost liczby ludności w powiecie, napływ nowych inwestorów, choć są bez wątpienia korzystnymi zjawiskami, to stawiają przed władzami samorządowymi nowe cele i zadania w zakresie infrastruktury czy chociażby oferty społecznej. Jestem przekonany, że przy udanej współpracy Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego, a także naszych partnerów, będziemy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom, jakie niesie za sobą jutro – dodaje starosta.

(TS)