czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Przede wszystkim drogi

Corocznie Powiat Wrocławski przeznacza znaczne środki finansowe na utrzymanie infrastruktury drogowej oraz realizację kolejnych inwestycji. Dużo w tym konsekwencji, dobrych planów, uzyskiwania wielomilionowych dotacji, a także współpracy z gminami wchodzącymi w skład powiatu wrocławskiego.

W tym roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego kontynuuje prowadzone z sukcesem działania dotyczące poprawy stanu technicznego zarządzanych przez siebie dróg.

Aby było bezpieczniej

– W ubiegłym roku rozpoczęliśmy jedną z większych inwestycji w ostatnich latach, której koszt wynosi około 25 mln zł – mówi wicestarosta Andrzej Szawan. – To rozbudowa dróg powiatowych 1955D w Karwianach-Komorowicach w gminie Żórawina oraz 1939D w Radomierzycach i Biestrzykowie na terenie gminy Siechnice. Zadanie to obejmuje wykonanie kompleksowej rozbudowy tych odcinków dróg na łącznej długości około 1,5 km. Będąc zarządcą tych dróg, dążymy do tego, aby nasze drogi były coraz bardziej bezpieczne, a inwestycja ta w znacznym stopniu przybliży nas do realizacji tego celu, podnosząc jednocześnie komfort korzystania z rozbudowanych odcinków tych dróg. Ponadto przebudowywana jest ul. Warszawska w Sobótce – poszerzana jest jezdnia, budowana kanalizacja deszczowa, pobocza i odcinki chodników o długości około 726 m. Wartość tego zadania opiewa na niemal 3,4 mln zł. Zaś w Mietkowie rozbudowujemy drogę 2000D, wraz z rozbudową skrzyżowania tej drogi z drogami 1999D i 2075D. W ramach tego zadania wybudowane zostaną obustronne chodniki, zatoka autobusowa oraz odcinki chodników. Prace zakończą się w drugiej połowie przyszłego roku i obejmą łącznie 885 m przy ul. Kąteckiej, Ogrodowej, Bystrzyckiej i Kolejowej w Mietkowie. Przedsięwzięcie pochłonie blisko 8 mln zł i otrzymało dofinansowanie w wysokości 3,6 mln zł. Z kolei w Domaszczynie zostaną wykonane prace remontowe obejmujące swym zakresem obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej 1453D. Zadanie to realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zaplanowaliśmy zakończenie robót na koniec tego roku, a wartość zadania wynosi około 1,16 mln zł.

Wicestarosta Andrzej Szawan Fot. Sławomir Grymin

Kosztochłonne zadania i niemałe dotacje

– W tej kadencji pozyskaliśmy znaczne fundusze na dofinansowanie naszych zadań i są to pieniądze z takich programów, jak choćby Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego dofinansowana jest rozbudowa drogi 2000D w Mietkowie – zaznacza wicestarosta Andrzej Szawan. – Natomiast inwestycja w Karwianach-Komorowicach oraz w Radomierzycach i Biestrzykowie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego programu uzyskaliśmy znaczne środki finansowe na wsparcie zadań, które już realizujemy lub zainicjujemy w najbliższym czasie. To przebudowa drogi powiatowej 1535D Łany – Dobrzykowice (w gminie Czernica – przyp. autora ), budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła Łozina drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej 1341 (gmina Długołęka – przyp. autora) – zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Kolejne zadanie współfinansowane w ten sposób to budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej 35 w Małuszowie do węzła 35 nieopodal Tyńca Małego. Dwie ostatnie inwestycje mają lepiej skomunikować funkcjonującą na terenie powiatu wrocławskiego podstrefę Wrocław-Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK. Warto zdać sobie sprawę z tego, że zlokalizowane w tej strefie przedsiębiorstwa przyczyniły się znacznie do ekonomicznego rozwoju tego obszaru, zapewniając jednocześnie wiele miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Chcę też zaznaczyć, że w ostatnim okresie Powiat Wrocławski pozyskał dofinansowania – ze wskazanych przeze mnie źródeł – w wysokości przekraczającej 120 mln zł i niewątpliwie te zewnętrzne fundusze umożliwiły realizację lub rozpoczęcie wielu istotnych inwestycji na naszych drogach.

Współpraca dająca dobre efekty

W tym roku dobiega końca druga edycja programu „Bezpieczna droga” będącego owocem wieloletniej współpracy Powiatu Wrocławskiego z samorządami gmin zlokalizowanych na terenie powiatu.

– Najważniejsze, że zostały wypracowane jednolite zasady tej współpracy umożliwiające realizację kolejnych inwestycji oraz zasady wspólnego finansowania tych zadań – uśmiecha się wicestarosta Andrzej Szawan. – Włodarze gmin przedkładają propozycje lokalizacji inwestycji, które są weryfikowane – pod kątem możliwości technicznych i finansowych – przez pracowników wydziału dróg i transportu starostwa. Zaś ostateczne zatwierdzenie zadań do realizacji należy do kompetencji Zarządu Powiatu Wrocławskiego. W roku 2023 wśród zadań realizowanych w ramach programu „Bezpieczna droga” są: przebudowa drogi Kiełczów – Piecowice (gmina Długołęka – przyp. autora), przebudowa drogi w Bogdaszowicach (gmina Kąty Wrocławskie – przyp. autora), przebudowa drogi w Sobótce, opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy drogi w Sulistrowiczkach (gmina Sobótka – przyp. autora), opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg w Smardzowie i Iwinach (gmina Siechnice – przyp. autora). Warto zaznaczyć, iż część tych zadań realizowanych jest przez Powiat Wrocławski, a część przez gminy w formule zastępstwa inwestorskiego.

Nakładki asfaltowe

Od kilku dobrych lat Powiat Wrocławski stara się o komfort jezdny na drogach i na wielu z nich kładzione są asfaltowe nakładki. – W tym roku zostali już wyłonieni wykonawcy siedmiu zadań dotyczących właśnie tych nakładek – dodaje wicestarosta Andrzej Szawan. – Prace nakładkowe wykonywane będą na odcinkach dróg Siedlec – Tokary (gmina Długołęka przyp. autora), Mokry Dwór – Trestno (gmina Siechnice przyp. autora), Popowice – Biskupice (gmina Jordanów Śląski przyp. autora), Pełcznica – granica powiatu (gmina Kąty Wrocławskie przyp. autora) oraz w miejscowościach Szukalice (gmina Żórawina przyp. autora), Proszkowice (gmina Mietków przyp. autora) i Chrząstawa Mała (gmina Czernica przyp. autora).

Remonty i bezpieczeństwo

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że bieżące utrzymanie dróg, to także ich remonty.

– W tym roku, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uzyskaliśmy 2,2 mln zł dofinansowania do remontów na terenie gminy Długołęka (odcinek drogi 1472 od zjazdu w kierunku Skały do granicy powiatu – przyp. autora) oraz Sobótki (odcinek drogi 1994D od przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. Chrobrego w Sobótce – przyp. autora) – wylicza wicestarosta Andrzej Szawan. – Istotne są także działania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg. To m.in. montaż radarowych wyświetlaczy prędkości i progów zwalniających oraz instalowanie doświetleń przejść dla pieszych. Poza tym – w ramach bieżącego utrzymania dróg – remontujemy drogi i przeprowadzamy wycinkę i przycinkę drzew rosnących w pasie drogowym. Zajmujemy się także przygotowaniem dokumentacji przetargowych umożliwiających wyłonienia wykonawców robót budowlanych, wydawaniem szeregu decyzji administracyjnych związanych z lokalizacją infrastruktury w pasie drogowym czy też zajęciem tegoż pasa. To również prace dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi drogi powiatowe, pozyskiwanie gruntów w celu poszerzenia pasa drogowego, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację kolejnych inwestycji, uzgadnianie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, sprawy związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, a także utrzymanie zieleni w pasie drogowym i szereg spraw administracyjnych, które są być może mało widoczne, lecz niezmiernie istotne dla prawidłowego funkcjonowania sieci naszych dróg.

S.G. (TS)