wtorek, 5 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Kolejny rok wsparcia dla spółek wodnych

Rozmowa z Michałem Trębaczem, członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące prawa wodnego. Z jakimi problemami zmagają się spółki wodne na terenie powiatu wrocławskiego?

Spółki wodne działające na terenie powiatu wrocławskiego, jak i te w całym kraju, borykają się nie tylko z trudami wykonywania prac konserwacyjnych urządzeń wodnych, ale również do ich głównych problemów należą: niedostateczna ilość środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, ściągalność składek, stanowiących podstawę budżetu, jakim dysponują spółki wodne, prowadzenie robót na obszarach Natura 2000, pozyskanie dobrych pracowników i duża rotacja w zatrudnieniu.

Z uwagi na pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracyjnych, przy równoczesnym zwiększeniu się ilości prowadzonych przez nie wód (w związku ze zwiększoną częstotliwością ponadnormatywnych opadów deszczu oraz postępująca zabudową terenów będących dotychczas użytkami rolnymi), potrzeby związane z utrzymaniem sprawności systemów melioracyjnych wymagają większych nakładów finansowych. Jednym ze źródeł finansowania prac konserwacyjnych prowadzonych na urządzeniach melioracyjnych objętych działalnością spółek wodnych jest pomoc finansowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – w formie dotacji celowej.

Jakie działania podejmuje Powiat Wrocławski w celu poprawienia sytuacji spółek wodnych?

Powiat Wrocławski od roku 2013 corocznie wspiera działania spółek wodnych poprzez udzielanie pomocy finansowej z budżetu. Członkowie władz Powiatu Wrocławskiego – widząc efekty działań podejmowanych przez spółki wodne – na spotkaniach z przedstawicielami spółek wodnych niejednokrotnie podkreślali, że dotacje celowe dla spółek wodnych są elementem długofalowej polityki Powiatu, zmierzającej do przywrócenia melioracji wodnych do właściwego stanu oraz stanowią element zachęty do udziału w spółce wodnej. W latach 2013-2017 Powiat Wrocławski udzielił wsparcia finansowego spółkom wodnym działającym na terenie powiatu wrocławskiego na łączną kwotę 1 060 000 zł, za którą spółki przeprowadziły konserwację rowów na długości ok. 66 800 m.

Czy zmiana przepisów dotyczących prawa wodnego spowodowała pojawienie się jakichś trudności?

W bieżącym roku, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), straciła moc Uchwała nr XV/137/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. regulująca dotychczasowe zasady udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, a zatem – aby móc w kolejnych latach dotować spółki wodne – Rada Powiatu Wrocławskiego podczas sesji w dniu 27 marca br. podjęła na nowo uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania (Uchwała nr XXI/180/18 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 1746).

Jak wygląda proces przyznawania dotacji celowych dla spółek wodnych w powiecie wrocławskim?

Na utrzymanie melioracji w tym roku radni zaplanowali w budżecie kwotę 280 000 zł. O dotację mogły ubiegać się tylko spółki działające na terenie powiatu wrocławskiego. Wnioski o dotacje na 2018 r. złożyły gminne spółki wodne – w Czernicy, Długołęce, Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, Sobótce, Świętej Katarzynie i Żórawinie. Każdy z podmiotów wskazał konkretne zadania, które będą wykonywane do końca listopada br. Najczęściej występowano o dotacje przeznaczone na wykaszanie traw, odmulanie rowów i udrażnianie przepustów. Podczas posiedzenia w dniu 9 maja br. Zarząd Powiatu Wrocławskiego rozpatrzył wnioski złożone przez ww. spółki wodne i rozdzielił ww. kwotę na wszystkie występujące o dotacje spółki.

Jakie prace zostaną przeprowadzone w ramach wymienionej dotacji?

Przy udziale dotacji powiatu w kwocie 280 000 zł w bieżącym roku konserwacji zostaną poddane na terenie działania gminnych spółek wodnych rowy melioracyjne na łącznym odcinku 13,865 km w miejscowościach: Dobrzykowice, Oleśniczka, Nowa Wieś Kącka, Domasław, Tyniec Mały, Garncarsko, Siechnice, Groblice, Sulimów, Święta Katarzyna, Nowojowice i Przecławice oraz przeprowadzona zostanie naprawa 160 mb drenażu w Nowej Wsi Kąckiej. Ponadto Zarząd Powiatu Wrocławskiego zachęca do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, gdyż – jak corocznie – na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku ogłosi nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla spółek wodnych na rok 2019.

Powiat Wrocławski w czołówce powiatów najlepiej zarządzających finansami!

W związku z IV Europejskim Kongresem Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach 26-27 kwietnia br., eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. 

Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę m.in. wskaźniki (wg danych za 2016 r.): udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.

Podczas tegorocznej edycji konkursu zaprezentowano i nagrodzono najlepsze gminy, miasta i powiaty w Polsce, wyłonione na podstawie skomplikowanych badań, rozkładających na czynniki pierwsze finanse każdego samorządu.

To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie kraju. Tacy ludzie powinni być doceniani. Nasze nagrody będą symboliczne. Te prawdziwe, już jesienią powinni sprawić im wyborcy, bo na to zasłużyli ciężką pracą i zrozumieniem ich potrzeb – powiedział Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, poseł na Sejm I i III kadencji.

Uplasowanie się Powiatu Wrocławskiego na 5. pozycji rankingu świadczy o bardzo sprawnym i efektywnym zarządzaniu budżetem powiatu. Zasadniczy wpływ na ten sukces miały władze powiatu, które dzięki swojej wytężonej pracy potrafiły znaleźć równowagę między możliwościami finansowymi a oczekiwaniami społecznymi mieszkańców powiatu. Wszystko to zaowocowało zajęciem bardzo wysokiego 5. miejsca spośród 314 powiatów ziemskich. 

Jest to ogromny sukces naszego Powiatu, na który składa się wspólna praca – Zarządu Powiatu i wszystkich radnych V kadencji Rady Powiatu Wrocławskiego, a także skarbnika oraz dyrektorów, pracowników komórek starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. Sukces tym bardziej mnie osobiście cieszy, bo wynika z precyzyjnej i obiektywnej analizy danych finansowych przeprowadzonej przez cieszące się dużym autorytetem i niezależnością środowiska uniwersyteckie i eksperckie – podsumował wyniki konkursu Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego.