czwartek, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Dobra robota to dobre drogi

Rozmowa z wicestarostą Powiatu Wrocławskiego – Andrzejem Szawanem

W Powiecie Wrocławskim – używając kolokwializmu – podlega panu bardzo ważna działka związana z wszelkimi nakładami na infrastrukturę drogową – budową nowych dróg i chodników, przebudową dróg i ich modernizacją. Na to przeznaczacie corocznie najwięcej środków finansowych…

Andrzej Szawan

– W roku 2020 na drogi i chodniki zamierzamy wydać podobną kwotę do tej z roku 2019. Oznacza to, że nakłady na infrastrukturę drogową w wysokości około 25 mln zł zostaną utrzymane na tym samym poziomie. W bieżącym roku jednym z naszych najważniejszych priorytetów w tym zakresie jest przebudowa drogi powiatowej w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka. Jest to znacznie obciążony ruchem odcinek drogi, mający duże znaczenie w układzie komunikacyjnym na tym obszarze. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi wraz z wykonaniem nowego ronda. Koszt zadania szacujemy na około 10 mln zł. O współfinansowanie tej inwestycji w wysokości 7 mln zł zawnioskowaliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych. Nasz wniosek został wstępnie zaopiniowany pozytywnie, a obecnie oczekujemy na ostateczne potwierdzenie uzyskania dofinansowania.

Kolejnym dużym zadaniem planowanym na ten rok jest budowa odcinka drogi w Małuszowie, która ma prowadzić do terenów inwestycyjnych (stanowiących obecnie własność Powiatu i planowanych do sprzedaży) zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej. W celu przygotowania tych terenów pod względem wymaganej infrastruktury drogowej wydatkujemy na ten cel niecałe 8 mln zł.

W 2020 roku kontynuujemy również realizację programu „Bezpieczna droga”, który obejmuje współfinansowanie wraz z gminami z terenu powiatu budowy chodników przy drogach powiatowych. Co do zasady połowa środków na każde zadanie pochodzi z budżetu powiatu, a co najmniej druga połowa z gmin. Na podstawie dotychczasowych, kilkuletnich doświadczeń możemy śmiało stwierdzić, że ta formuła realizacji chodników okazała się skuteczna i w znaczny sposób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg – oraz przede wszystkim mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. W ubiegłym roku udało nam się w ten sposób wybudować cztery kilometry nowych chodników. Obecna edycja programu oprócz chodników umożliwia również m.in. budowę ciągów pieszo-rowerowych. Docelowo prognozujemy, że dzięki programowi „Bezpieczna droga” uda nam się zwiększyć bezpieczeństwo w newralgicznych i najbardziej niebezpiecznych dla pieszych miejscach. Możliwe jest to dzięki wypracowanej w przeszłości i nadal kultywowanej skutecznej współpracy między samorządem powiatowym i samorządami gminnymi z terenu całego powiatu.

Jakie kolejne zadania planowane są na drogach powiatowych?

– Konsekwentnie pracujemy nad kolejnymi propozycjami zadań, które kwalifikowałyby się do uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który dzięki znacznemu zastrzykowi finansowemu umożliwia samorządom realizację większych inwestycji drogowych. Oprócz tego zleciliśmy opracowanie dwunastu dokumentacji projektowych na przebudowy odcinków naszych dróg, a w ostatnim czasie odebraliśmy trzy gotowe już dokumentacje. Planujemy, aby w trakcie całej obecnej kadencji możliwa była realizacja przynajmniej jednej dużej przebudowy na terenie każdej z gmin powiatu. Nasze działania nie obejmują jednak wyłącznie samych przebudów, gdyż przy prawie 600 km dróg powiatowych na terenie dziewięciu gmin należy również dbać o stan techniczny istniejącej infrastruktury. Działania możliwe przy realizacji sił własnych realizowane są za pomocą naszych Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie. Większe prace utrzymaniowe, wymagające zewnętrznych wykonawców, koordynowane są przez pracowników Obwodów lub funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Starostwa – Wydziału Dróg i Transportu.

Podsumowując – jak ocenia pan stan dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego?

– Uważam, że jest naprawdę bardzo dobry.

Rozmawiał Sławomir Grymin

W 2020 roku Powiat Wrocławski planuje przeznaczyć z własnego budżetu na zadania drogowe środki finansowe w wysokości około 24,5 mln zł – w tym prawie 4 mln zł na realizację programu „Bezpieczna droga” (pozostałe środki stanowić będą udziały poszczególnych gmin biorących udział w realizacji programu) oraz niecałe 8 mln zł na budowę drogi w Małuszowie.

Opracowywane są dokumentacje projektowe dotyczące dróg powiatowych w zakresie następujących miejscowości: Karwiany – Komorowice, Zabrodzie – Nowa Wieś Wrocławska, Łany – Dobrzykowice, Tyniec Mały – Domasław, Radomierzyce, Chrząstawa (most), Wilczków, Szczodre, Wrocław – Żórawina, rondo w Sobótce, Wysoka (do wiaduktu A4) i Chrząstawa Mała. Planowane jest również zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (z zakończeniem w roku 2021) dotyczących realizacji chodnika w Gajkowie, Jeszkowicach (brakujący odcinek) i ul. Stawowej w Dobrzykowicach.

W bieżącym roku realizowana będzie przebudowa drogi w Kiełczowie za niecałe 10 mln zł przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane są kolejne zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” – w ramach naboru przeprowadzonego na jesieni 2019 roku gminy zaproponowały 23 lokalizacje. Wnioski zostały już ocenione merytorycznie, a obecnie trwa szczegółowe określanie zasad współpracy przy realizacji wybranych inwestycji.

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizowane są takie prace jak: zimowe utrzymanie dróg, doraźne remonty nawierzchni masą na zimno, wymiana oznakowania pionowego i poziomego, wycinka krzewów i gałęzi, odmulanie rowów i czyszczenie wpustów ulicznych, naprawa poboczy, zamiatanie dróg i inne prace porządkowe. W I i II kwartale tego roku zostaną przygotowane dokumentacje przetargowe na zlecenie wykonawcom wykonania oznakowania poziomego i pionowego, remontów masą na gorąco, czyszczenia kanalizacji deszczowej i uzupełniania poboczy tłuczniem. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w budżecie Powiatu Wrocławskiego zaplanowane są środki finansowe w wysokości około 10 mln zł.

Kontynuowana będzie również realizacja kolejnych nakładek bitumicznych na drogach powiatowych. Oprócz tego kończymy realizację zadań rozpoczętych w ubiegłym roku w Wojnowicach, Dobrzykowicach oraz chodnika przy wiadukcie w Ślęzie (to ostatnie zadanie realizowane jest przez Gminę Kobierzyce w ramach tzw. zastępstwa inwestorskiego). W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych planujemy w tym roku zlecić wykonanie doświetlenia niektórych przejść dla pieszych. Ponadto Wydział Dróg i Transportu koordynuje – w ramach zadań zarządcy dróg powiatowych – zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Wrocławski i gminy w ramach programu „Bezpieczna droga” oraz inne inwestycje, uzgadnia dokumentacje projektowe, opracowuje pisma stanowiące odpowiedzi na wpływające do urzędu wnioski z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzi postępowania administracyjne w zakresie lokalizacji i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, opiniuje i uzgadnia dokumenty planistyczne w zakresie dróg powiatowych, gospodaruje nieruchomości stanowiące pasem drogowym oraz zielenią w pasie drogowym. Ponadto, działając w imieniu organu zarządzającego ruchem na drogach, opracowywane są projekty stałej organizacji ruchu oraz uzgadniane projekty czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót.