niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Proinwestycyjny budżet na 2017 rok

Ponad 69 mln zł po stronie dochodów i 73 mln zł po stronie wydatków – na takim poziomie kształtuje się budżet powiatu oławskiego na 2017 rok. – W historii naszego powiatu jest to budżet z największymi środkami, przeznaczonymi na wydatki majątkowe związane z inwestycjami – mówi starosta Zdzisław Brezdeń.

Prognoza dochodów zamyka się kwotą 69.075.682 zł, w tym dochody bieżące – 63.172.482 zł, i majątkowe 5.903.200 zł. Planuje się, że wydatki wyniosą 73.389.382 zł, w tym bieżące – 60.725.845 zł, a majątkowe – 12.663.537 zł. Planowany deficyt będzie się więc kształtował na poziomie 4.313.700 zł.

– Opracowując budżet, skupiliśmy się na tym, aby był realny i rozwojowy, przygotowujący powiat na pozyskanie zewnętrznych środków. Podczas jego realizacji Zarząd Powiatu będzie prowadził działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy, aby rozszerzyć zakres realizowanych zadań – mówi starosta. – Zaplanowaliśmy deficyt budżetowy w związku z udziałem powiatu w restrukturyzacji SP ZOZ w Oławie, a także chcąc zagwarantować środki na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg, modernizacji jednostek oświatowych i wykonania numerycznej mapy cyfrowej.

 

Najważniejsze zadania i dotacje

Wśród dochodów majątkowych (5.903.200 zł) są dotacje celowe m.in. na zadania: • budowę Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie (pomoc finansowa gminy miejskiej Oława oraz miasta i gminy Jelcz-Laskowice); • rehabilitację łącznika autostrady A4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D – etap I (pomoc finansowa gminy Oława); • usprawnienie połączenia tranzytowego od WSSE (podstrefa Jelcz-Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w Miłoszycach – etap I (pomoc finansowa miasta i gminy Jelcz-Laskowice); • budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 (ul. Kutrowskiego) i powiatowej nr 1570D (ul. Lipowa) w Oławie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pomoc finansowa gminy miejskiej Oława).

Prognoza wydatków zamyka się kwotą 73.389.382 zł, w tym na wydatki bieżące 60.725.845 zł. Dotacje na wydatki bieżące wynoszą 1.601.941 zł, a na wydatki majątkowe 12.663.537 zł, w tym na dotacje majątkowe 265.000 zł. Na zakup i montaż instalacji zaliczonych do odnawialnych źródeł energii przeznaczy się 180.000 zł na dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Wśród wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (5.130.200 zł) znajdą się pieniądze m.in.: • 2.846.700 zł – na „Rehabilitację łącznika autostrady A4 (węzeł Krajków)…”; • 1.211.000 zł – na etap I zadania usprawniającego połączenie tranzytowe od WSSE (podstrefa Jelcz-Laskowice) do Oleśnicy i drogi S8…; • 475.000 zł – na przebudowę mostu kamiennego w Niemilu, w ciągu drogi 1561D; • 340.000 zł – na dokumentację niezbędną do budowy ronda w Oławie…; • 125.000 zł – na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kilińskiego w Oławie; • 85.000 zł – na przebudowę drogi powiatowej nr 1543D – ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach.

Na II etap modernizacji budynku przeznaczonego na archiwum i magazyn przeciwpowodziowy jest 300.000 zł. Na zadania realizowane w Wydziale Geodezji i Kartografii… zapisano 2.161.748 zł, w tym 1.869.770 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice i na projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, w ramach RPO WD na lata 2014-2020, w modelu partnerskim Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (lider projektu) i Powiatów Dolnośląskich (partnerzy). Projekt obejmuje zakup, instalację, konfigurację sprzętu komputerowego i oprogramowania, budowę i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta, modernizację systemów dziedzinowych (EGiB, BDOT500, GESUT), pozyskanie danych do baz BDOT500 i GESUT i zakup usługi przyłączeniowej do DSS.

Przeznaczy się 130.000 zł na zakup dwóch samochodów dla Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie oraz 130.000 zł na zakup brygadowego samochodu dla Powiatowego Zarządu Drogowego. Zaplanowano 900.000 zł na wkład własny do projektu modernizacji i zagospodarowania kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie. Na wykonanie filmu przyrodniczego jest 30.000 zł.

 

Inwestycje oświatowe

Na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych zaplanowano 3.571.117 zł, m.in.: • 53.740 zł – na Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z ZSS; • 113.135 zł – na przebudowę stropu sali gimnastycznej w LO nr 1; • 750.000 zł – na termomodernizację ZSP nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie; • 880.818 zł – na budowę warsztatów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie; • 225.000 zł – na przebudowę zapleczy sanitarnych przy sali gimnastycznej w ZS im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

Planuje się także wyposażyć szkolne pracownie przyrodnicze i cyfrowe w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Powiat wspiera uzdolnionych uczniów

Zaplanowano 50.000 zł na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia i 9.000 zł na nagrody za zdobycie tytułów: „Maturzysty Roku”, „Technika Roku” i „Absolwenta Szkoły Artystycznej”.

Rodziny zastępcze

Na funkcjonowanie rodzin zastępczych przeznaczono 5.230.041 zł, a na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 440.453 zł.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas sesji budżetowej znajdują się w BIP-ie starostwa, w zakładce „Akty prawne”.