niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Budżet pełen wyzwań

Dochody przekraczające 67 mln zł i 70-milionowe wydatki kształtują tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego uchwalony na sesji 28 grudnia. – Tegoroczny budżet pełen jest wielu wyzwań inwestycyjnych i przedsięwzięć ważnych przede wszystkim dla mieszkańców powiatu – podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń.

Budżet Powiatu Oławskiego na rok 2018 jest zarówno proinwestycyjny, jak i prospołeczny. – A najważniejsze jest to, że w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu i przyjęty przez Radę Powiatu w Oławie będzie spełniał oczekiwania mieszkańców – ocenia starosta oławski Zdzisław Brezdeń. – Istotne jest także to, że plan dochodów i wydatków skonstruowano tak, aby zabezpieczyć środki finansowe na wkład własny i dzięki temu móc ubiegać się o zewnętrzne dofinansowania zadań oraz rozszerzyć zakres realizowanych przedsięwzięć.

Niemało nakładów Powiat zaplanował przeznaczyć na inwestycje drogowe, w tym na takie projekty jak: „Rehabilitacja łącznika autostrady A4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D”, „Usprawnienie połączenia tranzytowego od WSSE (podstrefa Jelcz-Laskowice) do Oleśnicy i drogi S8, poprzez przebudowę skrzyżowania dróg 1535D, 1545D i 1539D w Miłoszycach”, przebudowę wiaduktu w Minkowicach Oławskich, remont parkingu przy starostwie, kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kilińskiego w Oławie, budowę chodników przy ul. Lipowej w Oławie, w Jelczu-Laskowicach przy ul. Chwałowickiej i w Owczarach, opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy w Chwalibożycach, przebudowę chodnika w Piskorzowie oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch dróg w Piskorzówku.

Ponadto znalazły się również środki finansowe na m.in.: modernizację budynku przy ul. Warszawskiej w Oławie, z przeznaczeniem na archiwum i magazyn przeciwpowodziowy, na zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii, modernizację systemów informatycznych starostwa, na działania promocyjne oraz na „Modernizację i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe systemu małej retencji na obszarze powiatu oławskiego”. Poza tym zaplanowano także pieniądze na obsługę długu publicznego, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Warto podkreślić, że dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczy się m.in. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Oławie oraz na zakup i montaż instalacji zaliczonych do odnawialnych źródeł energii – w tym ograniczenie niskiej emisji. Powiat przeznaczy 50 tys. zł na projekt budowlany komisariatu policji w Jelczu-Laskowicach i sporo ponad milion złotych na inwestycje oświatowe. Natomiast zadania związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych pochłoną niemal 5,2 mln zł.

– Zarządowi Powiatu zależy na wzroście wydatków inwestycyjnych, bowiem to one są przede wszystkim miarą rozwoju naszego powiatu, natomiast wydatki bieżące staramy się trzymać w ryzach – wyjaśnia starosta Zdzisław Brezdeń. – Przyszłoroczny budżet Powiatu Oławskiego jest bezpieczny, rozsądny i rozwojowy. Dziękuję członkom Zarządu Powiatu za wsparcie umożliwiające jego przygotowanie i realizację działań mających ogromne znaczenia dla rozwoju naszego powiatu, a zwłaszcza dla jego mieszkańców. Szczególnie pragnę podziękować pani skarbnik, pracownikom jednostek organizacyjnych starostwa i wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie projektu budżetu i przyczyniły się do jego uchwalenia – przede wszystkim radnym za to, że przyjęli jego założenia mające dla rozwoju powiatu ogromne znaczenie.

HS