sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządowe Oskary

W niedzielę, 13 października, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

W niedzielę, 13 października, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2013 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie działalności ogólnopaństwowej:

1. Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, za wieloletnie działania na rzecz modernizacji funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego.

2. Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu w latach 2006-2010, za budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego, poprzez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością.

3. Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, wiceprezes Związku Województw RP, za działalność na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza jako przewodniczący delegacji polskiej w Komitecie Regionów przy Parlamencie Europejskim oraz jego wiceprzewodniczący.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

1. Robert Godek – starosta strzyżowski, za skuteczne prezentowanie interesów samorządowych na forum ogólnopolskim oraz działania sprzyjające rozwojowi obszarów wiejskich i ograniczeniu bezrobocia.

2. Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz miasta Kowala, za działania na rzecz obrony interesów samorządów m. in. poprzez opracowanie programu reform systemu finansowania samorządów gminnych, w szczególności małych miast oraz zmiany prawa w zakresie finansowania oświetlenia dróg.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

1. Marek Chrzanowski – prezydent Bełchatowa, za wielostronne działania na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz o potencjał energetycznej stolicy.

2. Michał Zaleski – prezydent Torunia, za działania na rzecz modernizacji toruńskiej starówki i układu komunikacyjnego oraz infrastruktury sportowej i kulturowej miasta.

3. Ryszard Zembaczyński – prezydent Opola, za wieloletnie działania na rzecz rozwoju gospodarczego, infrastrukturalnego i kulturowego stolicy Opolszczyzny.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 12 wyróżnień. Wyróżnienia otrzymali:

1. Bohdan Aniszczyk – radny miasta Wrocławia, za działania na rzecz osób bezdomnych i ubogich, m. in. w ramach Towarzystwa im. Św. Brata Alberta.

2. Bernard Bednorz – starosta bieruńsko – lędziński, za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekologii i infrastruktury.

3. Grzegorz Dudzik – burmistrz miasta Zielonka, za budowanie nowej kultury konsultacji społecznych, prowadzącej do partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji.

4. Danuta Grochowska – burmistrz miasta i gminy Czerniejewo, za działania na rzecz rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury.

5. Sławomir Krzysztofik – wójt gminy Secemin, za działania na rzecz wspólnoty lokalnej, w szczególności za prowadzoną politykę kulturalną i partycypacyjną.

6. Barbara Magiera – burmistrz Radlina, za działania na rzecz rozwoju miasta oraz za współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

7. Marian Stanisław Niemirski – starosta przysuski, za działania na rzecz edukacji i rozwoju społecznego.

8. Marcin Pawlak – burmistrz miasta i gminy Dobczyce, za działania na rzecz rozwoju gospodarczego, szczególnie poprzez utworzenie Strefy Przemysłowej.

9. Andrzej Pietrasik – burmistrz Płońska, za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz współpracy międzynarodowej.

10. Bernard Radny – burmistrz Babimostu, za działania na rzecz rozwoju infrastruktury z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

11. Włodzimierz Sierociuk – przedsiębiorca, za prowadzenie Informacyjnej Agencji Samorządowej, jako wspólnej inicjatywy WS-media oraz gmin i powiatów województwa lubelskiego.

12. Władysław Sobolewski – wójt gminy Ozorków, za działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.

*   *   *

Tegoroczną XVI edycję uroczystości uświetnił koncert Justyny Reczeniedi – sopran, Maksymiliana Siemieńskiego – fortepian oraz zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udzieliła również Fundacja Stefczyka, Estrada Warszawska oraz Nord Partner sp. z o. o.

(opr.mt)