sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin

Od września 2010 r. Gmina Lubin realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w całości wpisuje się w Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetową: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Naczelnym celem projektu, skutecznie realizowanym przez Gminę Lubin, jest rzeczywiste przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje lub może występować wśród mieszkańców gminy.

Cele szczegółowe projektu zostały określone jako:

  1. Budowa radiowej infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego internetu, obejmującej całą gminę.

  2. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla wybranych uczestników projektu.

  3. Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego internetu.

  4. Wyrównywanie szans w dostępie do internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi.

Uczestnikami/beneficjentami przedsięwzięcia pozostają osoby z następujących grup docelowych:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,

  • uczące się dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych) typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej,

  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

  • rodziny zastępcze.

W stu mieszkaniach beneficjentów (100 rodzin z dziećmi!) oraz w dziewiętnastu finansowanych przez Gminę Lubin jednostkach: szkołach, bibliotekach oraz świetlicach wiejskich zostały zainstalowane nowoczesne komputery wraz z oprogramowaniem. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni w zakresie zasad korzystania z komputera oraz internetu. W dwudziestu miejscowościach (aż 2/3 terenu gminy) na budynkach należących do Gminy Lubin zamontowano lekkie, ażurowe konstrukcje masztów radiowych, na których zostały zainstalowane urządzenia dostarczające internet. W projekcie wykorzystana została bowiem technologia radiowa, a zastosowane urządzenia to całkowicie bezpieczne nadajniki o niewielkiej mocy, mające zupełnie znikomy wpływ na środowisko – co istotne, znacznie mniejszy niż używane przez nas powszechne telefony komórkowe.

Dzięki mocnemu wsparciu udzielanemu mieszkańcom Gminy Lubin, którzy doświadczają (lub mogą doświadczyć) zjawiska wykluczenia cyfrowego, zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych, stopnia niepełnosprawności, jak i fizycznych barier w dostępie do internetu, wielokrotnie zwiększają się ich szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, dostęp do informacji oraz usług oferowanych drogą elektroniczną.

Projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu realizowany będzie do 28 lutego 2014 roku, jednakże zestawy komputerowe, ich eksploatacja, a także bezpłatne korzystanie z internetu pozostaną w rękach beneficjentów przez kolejnych 5 lat.

Całkowita wartość projektu to kwota 2 565 384,00 zł, w tym wysokość dotacji ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 180 567,40 zł (85 proc. wartości projektu), a dotacja celowa z budżetu państwa – 384 807,60 zł (15 proc.).

(TS)