sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Po prostu chcieć

Położona na Dolnym Śląsku – w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego – gmina Pielgrzymka jest gminą typowo rolniczą, a dogodne warunki klimatyczne panujące na jej terenie i dobre gleby pozwalają na intensywną produkcję rolną. Występują tutaj także złoża piaskowców i kruszywa budowlanego, a rozwojowi turystyki sprzyjają walory krajobrazowe, w tym rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” ze strefą chronionego krajobrazu.

Przez gminę Pielgrzymka przebiegają interesujące szlaki turystyczne: Wygasłych Wulkanów, Zamków Piastowskich i sakralno-kulturowy Droga św. Jakuba – Via Regia, przeznaczone dla rowerzystów i pieszych. Wiedzie również przez nią pierwszy w Polsce Agroturystyczny Szlak Winno-Miodowy „Grodziec”. Pielgrzymka jest także ważnym ośrodkiem inicjatyw kulturalno-sportowych, w tym organizatorem międzynarodowych biesiad zespołów kresowych, a wsie należące do gminy z powodzeniem uczestniczą w konkursach na szczeblu dolnośląskim na najpiękniejsze wsie.

Warto mocno podkreślić, że od dobrych kilku lat gmina świetnie wykorzystuje swój potencjał i unijne szanse, dobrze pozyskując finansowe środki zewnętrzne i konsekwentnie i z determinacją poszerzając swoją bazę infrastrukturalną.

Wyraźnie też widać, że także w tym roku pielgrzymski samorząd nie zasypiał gruszek w popiele, a świadczy o tym wiele realizowanych zadań, często dofinansowanych w stu procentach. Gmina otrzymała trzy dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: na projekt pn. „Radosne przedszkolaki” i w sierpniu zostanie otwarty nowy oddział przedszkolny dla piętnaściorga dzieci, a dzięki projektowi „Moja szkoła moim oknem na świat” dodatkowymi zajęciami objętych zostanie czterdzieści troje uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach i szesnaścioro rodziców. Modernizowanych jest także pięć oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych – w Pielgrzymce, Proboszczowie, Nowej Wsi Grodziskiej i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardocicach, gdzie oprócz remontów sal i toalet szkoły zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną oraz zbudowane zostaną przy nich nowe place zabaw.

Gmina korzysta z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego 2007-2013, dzięki czemu między innymi rozpoczęto prace związane z przebudową placu gminnego w Pielgrzymce i wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w Jastrzębniku. W trakcie realizacji jest także bardzo ważny z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody”. Ponadto powstaje ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-historyczna „Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu” w Krainie Wygasłych Wulkanów (etap pierwszy), a podczas XIX Biesiady Zespołów Kresowych odbędzie się Festiwal Rękodzieła. Poza tym remontowane są drogi i obiekty, między innymi droga i budynek nr 95 w Proboszczowie i mieszkania w pałacu w Nowej Wsi Grodziskiej.

Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i współpracy z Nadleśnictwem Lwówek Śląski wdrażany jest także etap drugi ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-historycznej „Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu” w krainie Wygasłych Wulkanów, który polegać będzie na zamontowaniu tablic edukacyjnych, ustawieniu ławek, koszy na śmieci, zamontowaniu paleniska, wiat i ławostołów.

– Warto również podkreślić, że dzięki programowi Odnowa Wsi Dolnośląskiej przebudujemy kotłownię i instalację centralnego ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Twardocicach – dodaje wójt Pielgrzymki Tomasz Sybis. – Jest tajemnicą poliszynela, że gminy wiejskie nie mają zbyt wielkich budżetów. Taka jest także nasza gmina, ale radzić sobie trzeba i dlatego staramy się jak najlepiej pozyskiwać finansowe środki zewnętrzne, dzięki którym krok po kroku wzbogacamy infrastrukturę naszej gminy. Trzeba tylko dobrze pracować i po prostu chcieć.

S.G.