sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Inwestycje i zewnętrzne dotacje

W gminie tej od wielu lat dzieje się całkiem sporo zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Dużo inwestycji zrealizowano, niemało zadań jest wykonywanych, a sporo przedsięwzięć zaplanowanych i opracowywanych. Warto również podkreślić, że kurz bitewny sprzed kilku lat dawno już opadł i dobrze wygląda współpraca wójta z radą gminy, dlatego też samorząd pracuje zgodnie, bez szkodliwego politykierstwa, bezproduktywnych kłótni i forsowania partykularnych interesów. Tutaj, w Pielgrzymce, najwyższą wartością jest jak najlepsza robota na rzecz całej społeczności.

Do 15 lutego samorządy powinny złożyć wnioski o dofinansowanie zadań do drugiej transzy rządowego programu Polski Ład.

– Oczywiście nasza gmina przygotowuje się skwapliwie do złożenia tych wniosków, a najbardziej zależy nam na pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych na inwestycje drogowe, oświetlenie uliczne i ewentualnie na adaptację pomieszczeń na targowisko, czyli Centrum Produktu Lokalnego – mówi wójt Tomasz Sybis. – Natomiast z programu wsparcia gmin popegeerowskich jeden wniosek złożymy na drogi, a drugi dotyczyć będzie wsparcia finansowego budowy remizy i szatni w Nowej Wsi Grodziskiej. Za to z programu dotyczącego gmin górskich budujemy miejsca parkingowe i drogi dojazdowe do naszych miejsc atrakcyjnych turystycznie.

W roku 2022 samorząd gminy Pielgrzymka przeznaczy na inwestycje ponad 5 mln zł.

– Priorytetami inwestycyjnymi będą: budowa szatni, remizy i świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie, remont kanalizacji wraz z odtworzeniem chodników i budową oświetlenia na osiedlu w Proboszczowie, a ponadto termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce – wymienia wójt Sybis. – Ponadto przed nami zadania drogowe i rewitalizacja parku w Pielgrzymce. Czekamy też na ogłoszenie naborów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego, szykując wniosek dotyczący budowy kanalizacji osiedla w Wojcieszynie. Chcę też podkreślić, że dostaliśmy niedawno środki finansowe na zajęcia dodatkowe dla dzieci – prawie 400 tys. zł.

Wójt Tomasz Sybis (pierwszy z lewej) spotkał się z sołtyskami i sołtysami

Samorządowi gminy Pielgrzymka w zarządzaniu gminą najbardziej przeszkadza pandemia.

– Robimy co możemy, promując zasadność szczepień i zachęcając do nich mieszkańców gminy, ale poziom wyszczepienia na naszym terenie przestał już wzrastać – podkreśla wójt Tomasz Sybis. – Teraz to już tylko rząd może wpłynąć na zwiększenie liczby szczepień, i to rząd ma do tego odpowiednie instrumenty. Druga sprawa, która mnie niepokoi, to wysoka inflacja, wzrost cen nośników energetycznych oraz usług i materiałów budowlanych. Przełoży się to na wzrost kosztów inwestycyjnych, a robione przez nas przed kilkoma miesiącami szacunki i kosztorysy nie są już aktualne i trzeba będzie dołożyć pieniędzy do zaplanowanych zadań infrastrukturalnych. A dzisiaj, na progu tego roku, to przede wszystkim życzyłbym nam wszystkim jedynie zdrowia i spokoju, bowiem z resztą dobrze poradzimy sobie sami.

HS

W roku 2021 wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Twardocicach i wybudowano szatnię sportową w Proboszczowie. Rozbudowano sieć wodociągową rozdzielczą ze zbiornika wyrównawczego Nowa Wieś Grodziska – Polanka w kierunku Nowa Wieś Grodziska – stacja. Zbudowano także wolnostojącą altanę „Chata pod Ostrzycą” i ponad 1,3 mln zł przeznaczono na budowę infrastruktury turystycznej – m.in. w Proboszczowie, Ostrzycy Proboszczowickiej, Twardocicach i Czaplach. Ponadto wykonano drogę dojazdową, podłoże pod altanę i postawiono altanę z bali na placu OSP w Czaplach. Odtworzono także rowy na działce nr 579 (obręb Proboszczów).

Poza tym w trakcie realizacji jest wyposażanie szkół w pracownie przedmiotowe oraz innowacyjne zajęcia z programowania (Raspberry, Minecraft, modele RC i rakiety). Organizowane będą także zajęcia dla dzieci z matematyki, fizyki i języka polskiego. Negocjowane jest również wsparcie 322 uczniów szkół podstawowych w Pielgrzymce i Proboszczowie – w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, także dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności w celu zniwelowania negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, do grudnia 2022.

W trakcie podpisywania umowy jest realizacja zadania w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Wyremontowano drogi w Proboszczowie, Twardocicach, Pielgrzymce i Nowej Wsi Grodziskiej. Utwardzono drogi w Wojcieszynie, Twardocicach, Proboszczowie i Jastrzębniku.

W roku 2022 zaplanowano m.in. budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie (w tym w.c. dla niepełnosprawnych, kuchnia, magazyn, zmywalnia, szatnia dla drużyny Orzeł Wojcieszyn, garaż dla wozu strażackiego OSP, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki, drewniane altany i stoliki, scena, nasadzenia zieleni oraz utworzenie ciągów pieszych wzbogaconych w motywy wsi tematycznej – Don Kichot).

Zaplanowano także (zlecono wykonie dokumentacji projektowej) budowę kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w Proboszczowie (rozebranie betonowych płyt, budowa kanalizacji osiedlowej z przyłączeniem sąsiadujących gospodarstw, montaż przykanalików, oświetlenie uliczne i chodnik).

Niezmiernie ważna będzie też termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont kotłowni, wymiana źródeł ciepła i montaż paneli fotowoltaicznych).

Ważnym przedsięwzięciem będzie również zagospodarowanie zabytkowego parku w Pielgrzymce (budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej stabilizowanej ekologicznym lepiszczem mineralnym, zamontowanie siedmiu latarni parkowych, zakup i nasadzenia szaty roślinnej, zakup ławek, altanki, stojaka na rowery, pojemników na odpady, ogrodowego grilla i wykonanie nawierzchni sceny).

Niezmiernie ważna będzie zaplanowana na rok 2022 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce