sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Park kulturowy w Nysie

Wiele wskazuje na to, że Nysa dołączy do grona cywilizowanych miast, w których reklamy nie szpecą zabytkowych centrów.

W kwietniu do Nysy przyjechali eksperci z Krakowa, by przekonywać do parku kulturowego jako formy ochrony przed reklamami czy klimatyzatorami szpecącymi elewacje kamienic w zabytkowych częściach polskich miast. Krakowski duet – Anna Włodarczyk i Marek Klimek – z powodzeniem i sukcesem od wielu lat zajmuje się wdrażaniem normalnego świata w świecie zdominowanym przez komercję i bylejakość. To między innymi dzięki ich działaniom krakowski samorząd w listopadzie 2010 roku podjął uchwałę o powołaniu parku kulturowego. Istotą tych regulacji była ochrona krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem, będącym obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów.

Z krakowskiego Starego Miasta zniknęły szpecące szyldy, tablice i wysięgniki. Nie ma już natłoku reklam i chaosu informacyjnego. Okazuje się więc, że można. Trzeba tylko chcieć i samorządowe siły skierować na odpowiednie tory.

Jednym z priorytetów burmistrza Nysy jest pójście w ślady Krakowa i powołanie także w tym uroczym mieście na Opolszczyźnie parku kulturowego, czyli zorganizowania przestrzeni miejskiej w sposób przejrzysty, czytelny i przyjazny dla mieszkańców i otoczenia. Jak podaje Urząd Miejski w Nysie, ma być on nieinwazyjny, współgrający z tkanką budowlaną i tą ludzką, a także z naturą, bo całość rozpatrywana jest w szerokim kontekście.

Doradcy z Krakowa, którzy pomysł wspierają, obiecali Nysie swoją ekspercką pomoc. Miasto z kolei chce czerpać z doświadczenia i z zapału specjalistów. Z informacji Urzędu Miejskiego w Nysie wynika, że opracowana już została mapa dojścia do parku kulturowego. Oznacza to, że za około półtora roku Nysa wdroży projekt do końca.

Zespół odpowiedzialny za park kulturowy tworzyć będą architekt i plastyk miejski. Park kulturowy w Nysie obejmie ścisłe centrum miasta i śródmieście.

• • •

Park kulturowy to jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Chroni ona określony obszar krajobrazu kulturowego oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Park może być powoływany przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Parki wykraczające poza obszar jednej gminy mogą być ustanawiane wspólnie przez gminy bądź związki gmin.

(umn, tmt)