sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Opole: Ławnicy pilnie poszukiwani

Tylko w opolskich sądach brakuje kilkuset ławników. Rady gmin czekają na zgłoszenia.

Ławnik to sędzia społeczny. Orzekając w sprawach sądowych, ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników. Każdorazowo za udział w posiedzeniu sądu ławnik otrzymuje 71 zł.

Obecnie tylko na Opolszczyźnie brakuje ponad trzystu ławników, między innymi w sądach rejonowych w Brzegu, Strzelcach Opolskich, Głubczycach, Oleśnie, Opolu, Kluczborku.

Warto wiedzieć, że przy ferowaniu wyroku i orzekaniu wysokości kary ławnicy mają takie same prawa jak sędziowie.

Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku; liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika. Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

(mmm)