czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

O ekologii okiem inwestora, samorządowca i rolnika

Najbliższe targi POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015 r.) w Poznaniu to okazja, by zobaczyć, jak kwestie ekonomiczne łączą się z ekologią. Skąd brać środki finansowe na inwestycje środowiskowe? – z tym problemem często borykają się przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, fundacje i instytucje. Zaproszeni na targi POL-ECO-SYSTEM eksperci będą podpowiadać zainteresowanym osobom, gdzie szukać „zastrzyku pieniędzy”.

Biomasa, biogaz, rośliny energetyczne

Konferencja „Biomasa – Energia Biznesu 2015” będzie pierwszym na taką skalę spotkaniem przedstawicieli branży biomasowej na targach POL-ECO-SYSTEM. Dwudniową konferencję (29-30.10.2015) podzielono na cztery bloki tematyczne – biomasa, biopaliwa, biogaz, rośliny energetyczne. W ramach każdego z nich przewidziano 25-30-minutowe panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom pozyskiwania biomasy, dostaw surowca dla energetyki zawodowej, aktualnej sytuacji rynku pelletu i brykietu w Polsce, energetycznego potencjału odpadów, instalacji biogazowych czy roślin energetycznych jako szansy rozwoju polskiego rolnictwa.

Dyskusja zaproszonych do udziału ekspertów dotyczyć będzie m.in. tematów: „Słoma czy drewno” – rynek urządzeń grzewczych na biomasę w Polsce, „Instalacja szyta na miarę – biogazownia, która uwzględnia potrzeby i możliwości inwestora” czy „Zagajniki krótkiej rotacji – zysk dla rolnika”. Program przewiduje łącznie 19 prelekcji.

Na program konferencji składają się także case studies, które zostaną zaprezentowane przez praktyków działających w branży biomasowej i obejmą m.in. zagadnienia najlepszych w polskich warunkach roślin energetycznych czy niemieckiej technologii biogazowej.

 

Finansowanie, czyli ekologiczne projekty okiem inwestora

Tej kwestii w dużej mierze będą poświęcone tematy konferencji pt. „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania” (28.10.2015). Zaplanowane panele to m.in.: krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej), dotacje na ochronę środowiska (planowane w 2015 i 2016 r. programy i konkursy), czy też środki regionalne i programy ogólnopolskie na finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Omówione zostaną też programy Horyzont 2020 oraz Life.

O finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dyskutować będą też uczestnicy Forum Czystej Energii (27-29.10.2015). Tu m.in. dowiemy się, jakie są systemy wsparcia dla mikroinstalacji – czy wybrać wsparcie FiT, czy też dotacje z projektów NFOŚiGW.

Formą finansowania inwestycji może być także leasing zwrotny nieruchomości JST. Seminarium o tej tematyce odbędzie się 28.10.2015. Prelegenci szczegółowo omówią konstrukcję leasingu zwrotnego nieruchomości, kwestie związane z wytypowaniem nieruchomości i oceną możliwości zawarcia transakcji, prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego, jako leasingobiorcy nieruchomości oraz przedstawią podatkowe aspekty leasingu zwrotnego.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

 

O bezpieczeństwie środowiskowym

Ochrona człowieka i przyrody w dużej mierze zależy także od narzędzi, którymi dysponują jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak Państwowa Straż Pożarna. Dlatego tak ważne jest doskonalenie umiejętności strażaków oraz wyposażanie jednostek w najlepszy sprzęt, by system ratownictwa środowiskowego i ekologicznego mógł działać sprawnie.

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaprezentuje najnowszy specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych, który został zakupiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Dodatkowo na stoisku KW PSP w Poznaniu – w ramach konkursu – będzie można wygrać czujki dymu/tlenku węgla.

 

Polska a globalny wymiar ekologii

„Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny” to debata inaugurująca targi POL-ECO-SYSTEM, która odbędzie się 27.10.2015. Planowana debata ma na celu pokazanie znaczenia światowego kontekstu ekologiczno-ekonomicznego dla problemów, których doświadczamy w Polsce. Uczestnicy spojrzą na nie przez pryzmat działań i prób podejmowanych przez organizacje o zasięgu światowym, jak dokument pt. „Przyszłość, której chcemy” (The Future We Want), który został przyjęty podczas Szczytu Ziemi „Rio+20 w 2012 roku, czy Encykliki papieskiej „Laudato Si”, poświęconej trosce o Ziemię jako Wspólny Dom. Zaproszeni do udziału eksperci postarają się także odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: w jaki sposób Polska może włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

 

Opis wszystkich konferencji targów POL-ECO-SYSTEM na stronie:

www.polecosystem.pl