sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Nowy plan Marshalla

W regionie powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości 450 kilometrów. Wartość tych nowych inwestycji wynosi ponad 630 milionów złotych. Dolnośląskie spółki komunalne pozyskały te pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samorządowcy zakończyli już budowę nowych oczyszczalni ścieków w Ziębicach i Sulikowie oraz unowocześnili zakłady w Środzie Śląskiej, Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Strzelinie, Chociwelu i Bielawie. W regionie zakończono już budowę kilkuset kilometrów wodociągów i kanalizacji.

– Dolny Śląsk korzysta z potężnego wsparcia finansowego z Programu Infrastruktura i Środowisko. To największy program operacyjny spośród wszystkich w UE. Skali tej pomocy nie można porównać nawet do planu Marshalla, który umożliwił prężny rozwój gospodarczy w powojennej Europie – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Teraz szansa na modernizację, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, otwiera się przed Polską i naszym regionem. WFOŚiGW we Wrocławiu jest Instytucją Wdrażającą POIiŚ. Dolnośląscy beneficjenci otrzymują od Funduszu merytoryczne i finansowe wsparcie.

Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obsługuje 13 projektów z zawartymi umowami w ramach POIiŚ. Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowywania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

W trakcie oceny konkursowej są kolejne projekty dotyczące budowy kanalizacji oraz dziewięciu składowisk odpadów komunalnych. W tegorocznym, już dziewiątym, konkursie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały złożone jeszcze cztery inne projekty na zadania z gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na łączną kwotę około 132 milionów złotych.

Program Infrastruktura i Środowisko to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro.

To największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki czy urządzeń sportowych. Ponad 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska.


 

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.