czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Modernizować i wspierać gospodarstwa rolne

Agencja Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa – najbliższe działania

Płatności bezpośrednie

W roku 2016 nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich został zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wydłużony o miesiąc, więc wnioski można było składać nie do 15 maja, lecz do 15 czerwca. Biorąc pod uwagę to, iż rok 2016 jest dopiero drugim rokiem realizacji zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego i nowych działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020, taki zabieg pozwolił rolnikom uniknąć potencjalnych błędów w składanych wnioskach, dając im więcej czasu na precyzyjne zadeklarowanie powierzchni do jednolitej płatności obszarowej. W kampanii 2016 w województwie dolnośląskim złożono 55 578 wniosków.

Dodatkowo ARiMR informuje, że od 17 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności. Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich, stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników. Zgodnie z projektowanymi przepisami zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

 

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O pomoc może ubiegać się rolnik, który jest osoba fizyczną, i który spełnia następujące warunki:

– jest wpisany do ewidencji producentów;

– jest pełnoletni;

– uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;

– przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

– nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

– po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z:

– rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;

– rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

– rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

– racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową czy modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Do Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wpłynęło 1118 wniosków na łączną kwotę 217 817 344,46 zł. Złożone wówczas wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Pod uwagę brano m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwach, których wsparcie dotyczy, to, czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował, służy ochronie środowiska naturalnego. Na podstawie liczby przyznanych punktów przygotowane zostały listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Zgodnie z przepisami, ARiMR miała 90 dni od zakończenia naboru na ich opublikowanie i wywiązała się z tego obowiązku. 28 lipca zamieszczone zostały 22 takie listy. Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (http://www.rcl.gov.pl/) ukazał się już projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma między innymi umożliwić drugą poprawę/uzupełnienie wniosku z naboru wniosków w 2016 roku. Pozwoliłoby to np. na uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę lub inne wymagane dokumenty.

 

Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt ustawy powołującej do życia Agencję Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada on połączenie Agencji Rynku Rolnego z Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeprowadzenie reformy to jak na razie jedno z najistotniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Ministerstwo Rolnictwa. Polska to jedyny kraj w UE, który utrzymuje z budżetu państwa dwie akredytowane instytucje odpowiedzialne za realizacje płatności z budżetu unijnego. Powstanie AROW wiąże się
z dużymi zmianami, prawdopodobne jest też to, że ARiMR będzie musiała uzyskać nową akredytację unijną. Najważniejsze jednak, że wprowadzony zostanie administracyjny i kompetencyjny ład w realizacji zadań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Dodatkowym atutem pozostają – rzecz jasna – oszczędności. Ministerstwo przewiduje, że w perspektywie dekady możemy mówić o 1,2 mld zł oszczędności.