czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki kwiecień 2018

W jednym z najnowszych rankingów na najbardziej ekologiczne duże miasta naszego kraju wygrał Poznań, za którym w kolejności miejsc uplasowały się: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Lublin, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz i Katowice. Oceniając ekologiczność aglomeracji, brano pod uwagę: liczbę stacji rowerów miejskich na 100 km kw., długość dróg rowerowych na 100 km kw., procent budżetu miasta na rok 2018 wydawany bieżąco na lokalny transport zbiorowy, kolej w granicach miasta, maksymalny poziom średniego poziomu benzo(a)pirenu w roku 2016 dla najbardziej zanieczyszczonego miejsca, liczbę dni z przekroczonym poziomem pyłu PM10 w roku 2016 dla najbardziej zanieczyszczonego miejsca, liczbę automatycznych stacji pomiarowych PM na 500 tys. mieszkańców, czy istnieje program wymiany prywatnych pieców, udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni miasta, procent budżetu w roku 2018 przeznaczany na tereny zielone, procent budżetu przeznaczany na budżet obywatelski w roku 2017, poziom recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2016.

• • •

Najbogatszym (z ponad trzystu) powiatem w Polsce jest Warszawa z kwotą 625 zł wpływów podatkowych na jednego mieszkańca, a na drugim końcu zestawienia znalazł się powiat kazimierski (woj. świętokrzyskie), w którym dochód podatkowy wyniósł jedynie 75 zł. Wśród sześciu najbogatszych powiatów w kraju aż pięć znajduje się w woj. mazowieckim, a próg 400 zł wpływów podatkowych na jednego mieszkańca udało się pokonać jedynie sześciu powiatom. Poza Warszawą równie wysoki dochód per capita odnotowano w powiatach piaseczyńskim (519 zł), warszawskim zachodnim (473 zł) i pruszkowskim (449 zł). Dopiero dwie ostatnie pozycje w przedziale powyżej 400 zł zajęły miasta z innych województw – Sopot (484 zł) i Poznań (402 zł). W przypadku najbiedniejszych powiatów, aż osiem z nich nie przekroczyło kwoty 100 zł na mieszkańca. Poza powiatem kazimierskim do najmniej zamożnych powiatów należą: moniecki (woj. podlaskie, 87 zł), chełmski (woj. lubelskie, 92 zł), kolneński (woj. podlaskie, 94 zł), lubaczowski (woj. podkarpackie, 94 zł), łomżyński (woj. podlaskie, 96 zł), dąbrowski (woj. małopolskie, 98 zł) i zamojski – 99 zł.

• • •

Pod koniec lutego po długiej chorobie zmarł Daniel Kozdęba prezydent Mielca (woj. podkarpackie). Urodził się w roku 1976, był absolwentem Politechniki Rzeszowskiej i m.in. wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów RP w latach 1998-2000 oraz członkiem honorowym sztabu wyborczego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dwukrotnie został radnym powiatu mieleckiego, był także doradcą ministra edukacji narodowej i sportu Krystyny Łybackiej, w latach 2005-2007 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a w latach 2010-2014 był głównym specjalistą i zastępcą kierownika w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie. W wyborach na prezydenta Mielca startował z komitetu Razem dla Ziemi Mieleckiej i w drugiej rundzie pokonał Janusza Chodorowskiego, który prezydentem Mielca był od roku 1994. Na Daniela Kozdębę głosowało 61,19 proc. wyborców.

• • •

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż niegospodarne władze gminy miejsko-wiejskiej Lwówek (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski) i nierzetelni urzędnicy naruszali prawo i wykazali się niekompetencją. Najpoważniejszym zarzutem kontrolerów wobec władz gminy było niezgodne z prawem powołanie członka rady nadzorczej miejscowego zakładu komunalnego. Został powołany na to stanowisko mimo tego, że zasiadał również w radach nadzorczych innych spółek, a przepisy dopuszczają możliwość zasiadania za wynagrodzeniem tylko w jednej radzie nadzorczej spółki gminnej. Zatem członkowi rady nielegalnie wypłacono wynagrodzenie opiewające na ponad 51 tys. zł. Kolejny zarzut dotyczył Zakładu Gospodarki Komunalnej, który prowadzi stację kontroli pojazdów, co – jak zaznaczyła NIK – nie jest działalnością w sferze użyteczności publicznej, przez co urząd gminy zaangażował się pośrednio w komercyjną działalność gospodarczą. Nie są to świadczenia obejmujące bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych i NIK zaleciła podjęcie działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia tej działalności. Opieszałość i niekompetencja prowadziła do naruszeń prawa – to opinia NIK dotycząca udzielania zamówień publicznych w Lwówku i jak wskazali kontrolerzy, urzędnicy mylili terminologię, szczególnie przy zlecaniu zamówień z wolnej ręki. W kilku przypadkach dokonano tego w sposób prawnie niedopuszczalny, nie biorąc pod uwagę zmian w przepisach prawa. Poza tym – jak wskazuje NIK – gmina dwukrotnie zleciła prace budowlane o łącznej wartości niemal 130 tys. zł bez zawarcia pisemnej ugody. NIK zaleciła burmistrzowi gminy Lwówek wzmocnienie kontroli zarządczej w urzędzie i zorganizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pokontrolny raport przesłano do poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

• • •

Na początku marca radni zdecydowali o obniżeniu pensji Elżbiecie Radwan, która jest burmistrzem Wołomina od roku 2014. Uposażenie pani burmistrz spadło z 12 540 zł brutto do 9490 zł brutto, a wnioskodawcy obniżki zarzucają pani burmistrz niegospodarność i m.in. wskazują na odszkodowania, które gmina musi wypłacać – na podstawie prawomocnych wyroków sądów – byłym pracownikom jednostek gminy za naruszenie ich praw przy zwolnieniach z pracy. Jest też mowa o śledztwie prokuratury dotyczącym projektu szerokopasmowego internetu dla sołectw, w którym wypłacono pieniądze firmie, pomimo tego, że internet nie działał oraz brakowało infrastruktury technicznej, co skutkowało utratą dofinansowania i kosztami audytów. Burmistrz w wydanym oświadczeniu nazywa te oskarżenia bezpodstawnymi. Za przyjęciem uchwały obniżającej pensję Elżbiety Radwan zagłosowało piętnastu radnych, jeden był przeciw, a dwóch się wstrzymało.

Podglądacz samorządowy