poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mirsk: Trzy strony medalu

Pogórze Izerskie i jego stolica – Mirsk – to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Porywająca uroda krajobrazu i interesujące zabytki to jednak tylko jedna ze stron izerskiego medalu. Druga strona to nowoczesna infrastruktura, dzięki której żyje się tu znakomicie. A ma izerski medal i stronę trzecią – to ludzie, życzliwi, pełni inicjatywy, umiejący współpracować i nawzajem się wspierać. Te trzy strony izerskiego medalu to naprawdę wystarczający powód, aby Pogórze Izerskie i jego stolica stały się pożądanym miejscem i na stworzenie domu, i na budowanie miejsca pracy.

Dlatego pojawienie się na rynku przeznaczonych na sprzedaż nieruchomości to wielka szansa, aby to wspaniałe miejsce stało się domem tych, którzy szukają naprawdę dobrego miejsca do życia.


 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym nr 1 przy ul. Spacerowej w Mirsku i budynkiem gospodarczym w granicach działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów: nr 136, obręb 3 Mirsk, o powierzchni 0,3642 ha.

Cena nieruchomości wynosi 350 000,00 zł, w tym cena gruntu w wysokości 143 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL285/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele usług publicznych – symbol planu UP w strefie „b” ochrony podstawowych wartości kulturowych.

Funkcja podstawowa: administracja publiczna, oświata, działalność społeczno-kulturowa, ochrona zdrowia, opieka społeczna.

Funkcje dopuszczalne: sport i rekreacja, zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny mieszkaniowe i usługowe.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, w części podpiwniczony, z użytkowym strychem, wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Ogólna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 675,27 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 241,68 m2.

Budynek posiada wykonane przyłącza sieci:

– energii elektrycznej,

– wodną (ujęcie własne),

– kanalizacyjną (sieć miejska).


 

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym przy al. Wojska Polskiego nr 30, w granicach działki nr 510/4 o pow. 1364 m2, oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 510/15 o pow. 0,1246 ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z nieruchomością zabudowaną. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w obszarze oznaczonym symbolem P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Nieruchomość podzielona na dwa lokale inne niż mieszkalne.

• Lokal inny niż mieszkalny nr 1 w budynku przy al. Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 206,99 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26,90% w nieruchomości wspólnej, w granicach działki nr 510/4 obręb 2 Mirsk o pow. 0,1364 ha, oraz udział wynoszący 1,41% w prawie użytkowania wieczystego działki nr 510/15 o pow. 0,1246 ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z lokalem nr 1.

Opis lokalu nr 1:

Lokal o powierzchni użytkowej 206,99 m2 przeznaczony jest na cele inne niż mieszkalne. Położony jest na parterze i piętrze budynku i składa się z zespołu dwunastu pomieszczeń z niezależnym wejściem. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie przynależne.

Cena lokalu wynosi 183 213,00 zł.

• Lokal inny niż mieszkalny nr 2 w budynku przy al. Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 381,53 m2, do którego przynależy powierzchnia użytkowa wynosząca 181,63 m2 wraz z udziałem wynoszącym 73,10% w nieruchomości wspólnej i w granicy działki nr 510/4 obręb 2 Mirsk II o pow. 0,1364 ha oraz udział wynoszący 3,82% w prawie użytkowania wieczystego działki nr 510/15 o pow. 0,1246 ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z lokalem nr 2.

Opis lokalu nr 2:

Lokal o powierzchni użytkowej 381,53 m2 przeznaczony jest na cele inne niż mieszkalne. Położony jest na parterze i piętrze budynku i składa się z zespołu dwudziestu dwóch pomieszczeń z niezależnym wejściem bezpośrednio z ulicy. Do lokalu przynależy strych budynku znajdujący się na dwóch poziomach.

Cena lokalu wynosi 346 078,00 zł.


 

3. Nieruchomość zabudowana w granicach działki nr 566/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,9300 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubaniu – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim. Działka zabudowana basenem kąpielowym w złym stanie technicznym, nie nadającym się obecnie do eksploatacji.

Cena nieruchomości wynosi 303 600,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk przedmiotowa nieruchomość ma przeznaczenie US1 – tereny sportu rekreacji – istniejące, U2 – zabudowy usługowej – projektowane i przeznaczona jest pod budowę budynku usługowego (hotel, motel, zajazd), który będzie posiadał minimum 50 miejsc gastronomicznych i 30 miejsc noclegowych.


 

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nr 60 w Gajówce – działka nr 187/1 obręb Gajówka, o powierzchni 0,3592 ha, i udział wynoszący 25% w prawie własności działki nr 187/4 o pow. 0,0380 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z przedmiotową nieruchomością zabudowaną.

Cena działki wynosi 40 000,00 zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL284/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, symbol studium MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej.


 

5. Trzy działki niezabudowane o pow. około 0,32 ha każda w miejscowości Gajówka i udział wynoszący 25% w prawie własności działki nr 187/4 o pow. 0,0380 ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z przedmiotową nieruchomością zabudowaną.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL284/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowe nieruchomości gruntowe przeznaczone są na cele mieszkaniowe, symbol studium MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Cena jednej działki wynosi 40 000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.


 

Wszystkie nieruchomości położone są w odległości 8-10 km od uzdrowiska Świeradów-Zdrój.


 

Szczegółowych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi Mariusz Pastuszek, tel. 75 647 04 45, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.