środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Miejska polityka

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła w XI Kongresie Miast Polskich. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli rządu, delegatów do Związku Miast Polskich oraz ekspertów poświęcone było polityce miejskiej – zarówno w kontekście podjętych w tym zakresie prac w Polsce, jak i nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Szefowa resortu przedstawiła informacje na temat Krajowej Polityki Miejskiej (KPM),  przygotowywanej przez resort we współpracy z przedstawicielami środowisk samorządowych, naukowych oraz społecznych. Jej celem będzie poprawa konkurencyjności i wzmocnienie zdolności polskich miast oraz ich obszarów funkcjonalnych do kreowania szybszego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy życia mieszkańców. – Prace nad KPM prowadzimy transparentnie, organizujemy szereg regionalnych konferencji oraz warsztatów tematycznych dotyczących najważniejszych zagadnień i problemów. Są one miejscem wymiany poglądów i formułowania wniosków dotyczących efektywności, dostępności i hierarchii działań, jakie wobec miast i ich obszarów funkcjonalnych, mogłyby i powinny być podejmowane na różnych szczeblach władzy państwowej i samorządowej – powiedziała minister Bieńkowska. Przypomniała także, że podjęcie prac nad KMP było możliwe dzięki przyjęciu przez rząd 16 lipca 2013 r. Założeń Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020.

Minister rozwoju regionalnego dużo miejsca poświęciła zagadnieniu rewitalizacji, której ważnym źródłem finansowania będzie nowa pula Funduszy Europejskich. – Aby realizacja działań rewitalizacyjnych przynosiła zamierzone rezultaty, musi obejmować wymiar techniczny, społeczny, gospodarczy i środowiskowy przy silnym udziale strony społecznej – podkreśliła. Dodała również, że rewitalizacja jest jednym z najlepszych narzędzi służących przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom, z jakimi boryka się wiele miast. Odniosła się do wzmocnienia wymiaru miejskiego w nowym okresie programowania. – W dokumentach unijnych na lata 2014-2020 dużo miejsca poświęcono wzmocnieniu wymiaru miejskiego i kompleksowemu podejściu do rozwoju miast i obszarów je otaczających – powiedziała Elżbieta Bieńkowska i zwróciła uwagę na potrzebę partnerskiej współpracy pomiędzy ośrodkami miejskim a gminami sąsiednimi. – Wpływa ona korzystnie na  funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ale także pozwala na koordynację podejmowanych działań i zaspokajanie rodzących się potrzeb. Współpracę w obszarach funkcjonalnych umożliwią m.in. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zachęcać do niej będziemy także oferując wsparcie w konkursach finansowanych z programu Pomoc Techniczna – podsumowała minister. (mrr)