czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Z ekologią za pan brat

Usytuowana w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego miejsko-wiejska gmina Kąty Wrocławskie przylega do międzynarodowego portu lotniczego Wrocław-Strachowice, sąsiaduje z aglomeracją Wrocławia, a jej położenie w strefie ważnych historycznie szlaków komunikacyjnych miało w przeszłości i odgrywa także dzisiaj niebagatelną rolę dla tempa rozwoju gminy. Kąty Wrocławskie wraz z Kobierzycami należą do najdynamiczniej rozwijających się gmin, i to nie tylko na mapie powiatu wrocławskiego i Dolnego Śląska. To prawdziwy archetyp nowoczesnego i innowacyjnego myślenia o samorządzie.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie bardzo lubią mówić o innowacyjności, ekologii i strategiach zrównoważonego rozwoju, ale niestety zbyt często są to tylko słowa, za którymi nie stoi zbyt wiele. Dzisiaj, w XXI wieku, kreowanie polityki proekologicznej jest prawdziwym wyzwaniem, bowiem nie można skutecznie działać w tej sferze bez niemałych środków finansowych, bez wyobraźni i szacunku dla naszych następców na tym łez padole. Warto przypomnieć, że właśnie w podwrocławskiej gminie Kąty Wrocławskie w roku 1996 – po raz pierwszy na Dolnym Śląsku! – przeprowadzono referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców gminy na rzecz wywozu nieczystości stałych z posesji. Referendum udało się – 82 proc. mieszkańców poparło inicjatywę kąckiego samorządu.

Od tego czasu minęło sporo lat, będących dla gminy pasmem sukcesów, ale miejscowy samorząd nie spuścił z ekologicznego tonu. Gmina – rzeczywiście hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju – wzbogacała się pod względem infrastrukturalnym, przybyło wiele podmiotów gospodarczych, racjonalnie rozwijała się oświata, a poziom życia jej mieszkańców był coraz lepszy. Także pod względem ekologicznym Kąty Wrocławskie należą do przodujących w kraju jednostek samorządowych. Pierwszy Program Ochrony Środowiska Gminy Kąty Wrocławskie został uchwalony przez Radę Miejską 26 października 2004 roku, a jego kontynuacją jest program na lata 2014-2017. Przedstawia zagadnienia na lata 2018-2021 z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego i zasobów przyrodniczych. Ochrona środowiska przyrodniczego jest tutaj ujęta jako jedna z dróg prowadzących do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zaspokojenia potrzeb zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń.

Najważniejsze w strategii ochrony środowiska na terenie gminy Kąty Wrocławskie są: ochrona wód poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, ochrona powierzchni ziemi, rekultywacja terenów zdegradowanych i doskonalenie systemu gospodarki odpadami, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, ochrona ludzi i środowiska przed hałasem oraz ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Także dla dzisiaj żyjących i dla następców w gminie realizowana jest aktualizacja „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kąty Wrocławskie na lata 2012-2032” – celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja skutków zdrowotnych i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Warto podkreślić, że w gminie Kąty Wrocławskie nie tylko uchwala się programy, ale się je konsekwentnie realizuje. Dlatego przed kilkoma laty w opiniotwórczym rankingu „Rzeczpospolitej”, wyróżniającym najgospodarniejsze i najlepiej zarządzane polskie gminy, Kąty Wrocławskie w kategorii gmin miejsko-wiejskich i miejskich zajęły pierwsze miejsce w kraju. Tutaj ekologia i zrównoważony rozwój nie są tylko czczą gadaniną, ale prawdziwą samorządową, solidną i długofalową robotą.

S.G.