wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Jak płacić mniej…

Składki KRUS są prawie pięciokrotnie niższe niż składki ZUS płacone przez typowego przedsiębiorcę. Jakie warunki należy spełnić, aby przejść z ZUS do KRUS?

Każdy z nas słyszał opowieści na przykład taksówkarzach, którzy kupili po hektarze ziemi i z dnia na dzień stali się rolnikami. Po to tylko, aby zamiast 1000 zł do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, płacić od tego momentu jedynie 200 zł do KRUS. Prowadząc wciąż taksówkę. W rzeczywistości jednak taki manewr – chociaż możliwy – nie jest do wykonania z dnia na dzień.

Można zapytać: po co w ogóle takie kombinacje? Ci jednak, którzy spróbowali swoich sił w biznesie, świetnie wiedzą dlaczego. Obciążenia przedsiębiorców w systemie zusowskim są dużo bardziej uciążliwe, czasami nawet nie do udźwignięcia dla małych firm. Osoby podlegające unormowaniom podatkowym w KRUS są w nieporównywalnie lepszej sytuacji.

Podatkowe oszczędności

Ile wynoszą składki KRUS? Osoba prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie rolnikiem, płaci miesięczną składkę do KRUS w łącznej wysokości 208 zł. Na tę składkę składają się: ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 166 zł oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 42 zł. Składki płatne są na koniec każdego kwartału. Czyli 624 zł co kwartał. Co ciekawe, jeśli nasz rolnik-przedsiębiorca posiada mniej niż 6 ha gruntu, nie jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku finansowane jest przez budżet państwa. Natomiast bez względu na wielkość areału, wszyscy rolnicy zwolnieni są z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Magiczne trzy lata

Jakie warunki należy spełnić, aby przejść do KRUS? Podstawowym jest posiadanie na własność co najmniej 1 ha gruntu rolnego i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w KRUS. Tutaj jednak dochodzimy do warunku kluczowego, najtrudniejszego do spełnienia przez obecnych przedsiębiorców. Prawo wyrejestrowania się z ZUS przysługuje bowiem przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata i w tym czasie nie prowadził działalności gospodarczej ani nie był pracownikiem etatowym.

Należy więc nieprzerwanie przez trzy lata być rolnikiem i w tym czasie nieprzerwanie opłacać składki do KRUS. Dopiero po upływie trzech lat takiego ubezpieczenia w KRUS można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie podlegać rejestracji w ZUS. Na pocieszenie można dodać, że składki KRUS płacone przez rolnika niebędącego jeszcze przedsiębiorcą są niższe i wynoszą jedynie 125 zł miesięcznie. Dopiero w momencie gdy rolnik staje się jednocześnie przedsiębiorcą, składka KRUS zwiększa się do 208 zł miesięcznie.

W momencie gdy rolnik staje się również przedsiębiorcą, aby podlegać pod KRUS, nadal musi spełniać pewne warunki. Musi prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar powyżej 1 ha. Nie może być pracownikiem ani pozostawać w stosunku służbowym. Nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty granicznej. W 2013 r. kwota ta wynosiła 3092 zł. Kwota graniczna jest waloryzowana co roku wskaźnikiem inflacji.

Utrudnione zadanie

Osoba prowadząca obecnie działalność gospodarczą, która chciałaby zamienić ZUS na KRUS, ma więc nieco utrudnione zadanie. Zakładając, że osoba taka posiada już więcej niż 1 ha ziemi, musiałaby najpierw wyrejestrować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. Następnie przez trzy lata musiałaby nieprzerwanie opłacać składki do KRUS (125 zł miesięcznie), nie uzyskując jednocześnie dochodów z działalności ani z etatu (może jednak uzyskiwać dochody np. z umów o dzieło), po czym po trzech latach może zarejestrować na nowo działalność gospodarczą. Tym razem z pominięciem ZUS.

Osoba taka musi również pamiętać, aby kwota podatku dochodowego, a co za tym idzie roczny dochód z działalności gospodarczej był odpowiednio niski (np. poprzez odpowiednio wysokie koszty czy też wykorzystanie odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku).

Więcej o ZUS, KRUS, podatkowych meandrach znaleźć można na stronie zus.pox.pl. Tam również szereg porad dla przedsiębiorców indywidualnych oraz małego i średniego biznesu.

(mito)