niedziela, 2 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Kłodzko: Rekordowe pieniądze na inwestycje

Choć gminę Kłodzko dotykają podobne problemy, jakie gnębią inne polskie samorządy – inflacja, trudny rynek wykonawców i niebotyczne zwyżki cen, to warto podkreślić, że miejscowy samorząd zgodnie z planem realizuje tegoroczny budżet. Trzeba też zaznaczyć, że pozyskano niemałe zewnętrzne środki finansowe, które są przeznaczone na realizację ważnych zadań infrastrukturalnych. Trzeba również zaznaczyć, iż swoistą wartością dodaną w tej gminie jest bardzo zgodna współpraca jej władz z radnymi, czego skutkiem jest to, że wójt już po raz czwarty z kolei otrzymał jednogłośne absolutorium.

– Po ustąpieniu pandemii złapaliśmy – używając kolokwializmu – dodatkowy oddech i mogliśmy wrócić do

normalnego samorządowego funkcjonowania, choć już słyszymy, że następna fala COVID-19 przed nami – mówi wójt Zbigniew Tur. – Nie wiem, co nasz czeka w najbliższej przyszłości, ale niewątpliwie rok 2022 jest dla gminy Kłodzko rokiem wyjątkowym i rekordowym pod względem inwestycyjnym oraz uzyskanych zewnętrznych środków finansowych. W poprzednich latach na inwestycje przeznaczaliśmy rocznie po 13 lub 14 mln zł, a w tym roku już mamy na inwestycje 28 mln zł, i już wiem, że dostaniemy następne pieniądze na modernizację oświetlenia ulicznego. To ponad 3,1 mln zł z rządowego programu wsparcia dla gmin popegeerowskich, a modernizację oświetlenia będziemy przeprowadzać przez dwa lata. Nic też dziwnego, że mamy ogromnie dużo pracy związanej z przetargami, przygotowaniem dokumentacji i realizacją tych zadań, co powoduje obciążenie naszych pracowników. Dlatego staram się ich wspomóc, i zatrudniamy ostatnio dodatkowe osoby. A przecież dopiero minęło pierwsze półrocze i przed nami jeszcze niemało pracy i wyzwań.

Z pierwszej transzy programu Polski Ład gmina Kłodzko otrzymała dofinansowania na dwa zadania inwestycyjne – ponad 5 mln zł na budowę dróg i ponad 3 mln zł na doświetlenie miejscowości. Natomiast z drugiej transzy Polskiego Ładu otrzymała ponad 9 mln zł na budowę przedszkola i żłobka w Krosnowicach.

Zbigniew Tur

– Dzisiaj największym naszym problemem w zarządzaniu gminą jest przede wszystkim inflacja i wzrost cen, które powodują, że zaplanowane w budżecie fundusze stają się niewystarczające dla realizacji celów – podkreśla wójt Zbigniew Tur. – Zatem bez przerwy zmuszani jesteśmy do finansowej gimnastyki, aby sprostać wszystkim wyzwaniom. A co do marzeń związanych z zarządzaniem gminą, to na pewno chciałbym zrealizować wszystko to, co obiecałem w ostatniej kampanii wyborczej. Chciałbym też zaznaczyć, że większość swoich obietnic już zrealizowałem.

S.G.

Przedsięwzięcia w trakcie realizacji

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach oraz odcinków sieci kanalizacyjnej – IV etap” – wartość zadania 3 370 000 zł, dofinansowanie 2 500 000 zł.  „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Krosnowice w stronę Starkowa i Łysej Góry” – wartość zadania 3 959 000 zł.  „Termomodernizacja i remont siedziby Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko” – wartość zadania 1 419 730 zł, dotacja 500 tys. zł.  „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyn” – kwota zadania 6 249 999 zł, dofinansowanie 4 906 277 zł.  „Budowa miejsca odpoczynku turystycznego przy boisku sportowym, z oświetleniem, stacją ładowania rowerów” – szacowany koszt zadania 60 212 zł, dofinansowanie 26 574 zł.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych:  Przebudowa 12 dróg będących własnością gminy Kłodzko we wsiach: Piszkowice, Jaszkowa Górna, Jaszkowa Dolna, Krosnowice, Wojbórz, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie i Święcko – wartość zadania 5 208 113 zł, dofinansowanie 4 947 707 zł.  Budowa nowych punktów świetlnych w ciągach dróg we wsiach: Bierkowice, Boguszyn, Gorzuchów, Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna, Jaszkówka, Kamieniec, Korytów, Ławica, Mikowice, Morzyszów, Podtynie, Ruszowice, Stary Wielisław, Szalejów Dolny, Święcko i Żelazno (łącznie 192 słupy i 196 opraw) – wartość zadania 5 208 113 zł, dofinansowanie 2 902 338 zł.

Gminie Kłodzko przyznano dofinansowania rządowe i unijne

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Kłodzko – II etap (wartość projektu 9 235 201 zł, dofinansowanie 7 729 428 zł). Projekt obejmuje budynki: Przedszkola Gminnego oraz Żłobka w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach, Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym, SP im. Wł. Reymonta w Kłodzku, SP w Wojborzu i niepublicznej SP w Żelaźnie. Ponadto na „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Wiejskiej Kłodzko” – i zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (wartość projektu 309 932 zł, dofinansowanie 263 432 zł). Na realizację partnerskiego projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES” (całkowite wydatki dotyczące gminy Kłodzko 321 527 zł, dotacja 256 559 zł, a wydatki dotyczące Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko to 718 645 zł, dofinansowanie 597 349 zł).

Z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (dofinansowanie 530 tys. zł na zakup 212 laptopów). Na program Cyfrowa Gmina (wartość projektu 509 580 zł, kwota dofinansowania 509 580 zł).

Z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach” – wartość inwestycji 11 mln zł, dofinansowanie 9 350 000 zł).

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice, odcinek do cmentarza” – wartość zadania 1 137 639 zł, dofinansowanie 796 347 zł. Ponadto na „Remont odcinka drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice” – wartość 1 489 113 zł, dofinansowanie 1 042 379 zł.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 55 tys. zł na „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko.

Z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rok 2022 – na utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Kłodzko (wartość zadania 170 999 zł, dotacja 136 799 zł).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodzko w roku 2022” – wartość zadania 35 tys. zł, dotacja 35 tys. zł.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kłodzko w 2022 roku” – wartość zadania 28 980 zł, dofinansowanie 20 tys. zł.

Z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022 na zadanie: „Remont dwóch obiektów mostowych pieszo-jezdnych na rzeką Biała Lądecka we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie” – wartość zadania 150 tys. zł, dofinansowanie 120 tys. zł. Poza tym z Odnowy Dolnośląskiej Wsi na projekt „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Krosnowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – koszt 79 934 zł, dofinansowanie 39 968 zł.

Łącznie pozyskano 21 481 883 zł dotacji.