czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina dofinansuje przydomowe oczyszczalnie

12 tys. złotych dla budynków jednorodzinnych – to maksymalna kwota dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjęta 19 stycznia br. przez radnych na V sesji Rady Gminy Świdnica.

Złożone jeszcze w ubiegłym roku deklaracje władz gminy dotyczące kontynuowania prac przy dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków stały się faktem.

– Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy m.in. kanalizowanie usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza mieszkańcom gminy dogodne warunki budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo przyczyni się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Świdnica. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski tych mieszkańców, którzy znaleźli się na liście rezerwowej w 2014 r., tj. z Pogorzały, Wiśniowej, Gogołowa, Sulisławic i Zawiszowa – mówi wójt Teresa Mazurek.

Od 2008 roku na terenie gminy Świdnica realizowany jest gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na przestrzeni 4 lat dofinansowaniem objętych zostało 142 urządzeń kanalizacyjnych, na łączną kwotę 1,47 mln zł. Tylko w 2014 roku na ten cel z budżetu gminy przeznaczono ponad 623 tys. zł. W tym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 600 tys. zł.

Przyjęta przez Radę Gminy Świdnica uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2015 roku na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie gminy Świdnica określa m.in. wysokość dofinansowania oraz zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) dla przydomowych oczyszczalni ścieków

a) dla budynków jednorodzinnych – 90% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 12.000 zł, pod warunkiem wybudowana oczyszczalni spełniającej aktualną normę PN-EN 12566-3

b) dla budynków wielorodzinnych – 80% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 35.000 zł, pod warunkiem wybudowani oczyszczalni przeznaczonej dla więcej niż 15 osób, spełniającej aktualną normę PN-EN 12566-3

2) dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) – 70% udokumentowanych kosztów, jednak w wykoście nie większej niż 10.000 zł.


Nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugiej połowie lutego, po uprawomocnieniu się przyjętej przez Radę Gminy uchwały.

Zachęcamy mieszkańców, którzy zamierzają wystąpić o dofinansowanie, a nie mają uregulowanych stosunków prawnych dot. nieruchomości, o dokonanie niezbędnych formalności.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska, pod nr tel. 748521226, 748523067 wew. 310.