środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Dobromierz, powiat świdnicki: Inwestujemy w kanalizację, kulturę i oświatę

Gmina Dobromierz to niewielka jednostka samorządu terytorialnego położona w centralno-południowej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych. Rolniczo-przemysłowy charakter gminy uwarunkowany jest znaczną częścią użytków rolnych oraz bogatymi w złoża granitu terenami.

Dzięki skutecznym działaniom Gmina Dobromierz pozyskuje środki finansowe, które pozwalają na realizację wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Tegoroczny plan dochodów opiewa na kwotę 22,9 mln zł, przyszłoroczny na kwotę 33 mln zł.

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano wzrost wydatków do blisko 40 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne osiągną poziom 18,7 mln zł. Podpisane umowy dotacyjne stanowią wartość blisko 9 mln zł, a planowany udział środków własnych w realizacji zadań inwestycyjnych to 9,3 mln zł, w tym 7,1 mln zł emisja obligacji.

Kluczowym zadaniem obecnej kadencji samorządu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która przyczyni się do osiągnięcia pozytywnych efektów ekologicznych, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz podniesienia standardu życia mieszkańców. Dlatego wielkim sukcesem gminy jest pozyskane dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2018 roku gmina będzie składać projekty na następne miejscowości: Borów, Roztokę i Jugowę. Dodatkowo gmina otrzymała promesę z budżetu województwa dolnośląskiego w wysokości blisko 2 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Szymanowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W mijającym roku wójt Jerzy Ulbin podpisał umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapewniającą dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Aby poprawić bezpieczeństwo i komfort nauki, gmina angażuje środki finansowe w rozwój i doposażenie szkół. Niezwykle potrzebną inwestycją była w tym roku budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Roztoce, a także remont korytarzy wraz z wymianą drzwi w Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Na półmetku jest budowa świetlicy w Jaskulinie. W Roztoce wyremontowana została droga do gruntów rolnych. Zakończono również budowę sceny przy dobromierskim parku.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok dominującą pozycję zajmuje budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie, Dzierzkowie, Szymanowie oraz opracowanie projektu budowy kanalizacji dla Borowa, Roztoki i Jugowej. W planach uwzględniono kontynuację dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację sieci wodociągowej w Jaskulinie oraz rozbudowę kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu. W zakresie drogownictwa ujęto projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serwinów – Szymanów, prace projektowe związane z budową chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w Roztoce. Zabezpieczono ponadto środki na modernizację remizy w Gniewkowie, budowę windy w szkole w Roztoce oraz opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Gniewkowie. W sferze kulturalnej zaplanowano zakończenie budowy świetlicy w Jaskulinie, rozpoczęcie budowy świetlicy w Jugowej, termomodernizację budynku GOKSiR w Dobromierzu i prace projektowe w zakresie budowy świetlicy w Szymanowie. Sołectwa Dzierzków, Czernica i Kłaczyna zostaną doposażone w siłownie plenerowe.

– Katalog zadań realizowanych przez Gminę Dobromierz ma na celu zwiększanie ogólnej atrakcyjności gminy oraz zachęcanie do osiedlania się na jej obszarze – komentuje wójt Jerzy Ulbin.