niedziela, 18 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Gospodarzyć oszczędnie

Rozmowa z ADAMEM KRUPĄ, burmistrzem Głubczyc

Jak realizowany jest w tych nienormalnych czasach tegoroczny budżet gminy Głubczyce? Czy zaciągnięty chcąc nie chcąc hamulec nie za bardzo wam przeszkadza?

Adam Krupa
Adam Krupa

– Na pewno trochę przeszkadza, choć jeśli chodzi o inwestycje, to paradoksalnie rzecz biorąc, w tym roku zrobimy więcej niż planowaliśmy.

Jak to?

– Ano tak, że jedna duża inwestycja weszła nam niespodziewanie, rzec by można – boczną furtką, choć z drugiej strony wiele spraw i zadań musieliśmy ograniczyć, w tym większość w sferze społecznej…

– …która jest niezmiernie ważna dla cementowania lokalnej społeczności.

– Ale musieliśmy znaleźć dodatkowy milion złotych na wkład własny i dzięki temu za 3 mln zł remontujemy ul. Raciborską w Głubczycach. A ponadto – i o dziwo – z Funduszu Dróg Samorządowych dostaliśmy też możliwość zrealizowania drugiego dużego zadania, również za prawie 3 mln zł. Będziemy bowiem remontować w cyklu dwuletnim ul. Powstańców, na co – i na szczęście – nie musieliśmy w tym roku mieć wkładu własnego. Ale w tym roku tę inwestycję rozpoczynamy, za te 60 proc. państwowego dofinansowania. Chcę też zaznaczyć, że po przetargach wykonawcą tych przedsięwzięć została duża firma drogowa z Głubczyc.

Co w tym roku będzie z waszymi fajnymi imprezami kulturalnymi?

– Odwołaliśmy niestety większość naszych imprez kulturalno-rozrywkowych. Nie będzie także dożynek gminnych, z których w zasadzie zrezygnowaliśmy na prośbę wioski, która miała w tym roku być ich organizatorem. Ale zgodnie z tradycją przekazaliśmy wcześniej tej wiosce obiecaną pulę środków finansowych przysługujących gospodarzom Święta Plonów, którzy zorganizują dożynki w roku przyszłym.

Chyba że pandemia pokrzyżuje wszystkim plany.

– Najbardziej dokuczliwą reperkusją pandemii jest dla naszych mieszkańców wyłączanie oświetlenia w całej w zasadzie gminie w godzinach od północy do czwartej rano – w tym wzorowaliśmy się na Krakowie. Z jednej strony w roku ubiegłym ceny energii znacznie wzrosły, a po drugie był taki okres, że ludzie nie mogli w nocy wychodzić z domu. Wprawdzie teraz jest już inaczej, ale nocne wyłączanie oświetlenia daje nam spore oszczędności – ponad 100 tys. zł w skali roku. Jest to kwota nie do pogardzenia.

Jak wyglądają dochody budżetowe?

– Wpływy z podatku dochodowego są znacznie mniejsze i nie wiemy przecież, jak będzie w przyszłości. Nie wiemy też, czy nie daj Boże jesienią nie nastąpi nawrót epidemii. Natomiast nie ma żadnego problemu z podatkami lokalnymi i z tych obowiązków mieszkańcy naszej gminy wywiązują się bez zarzutu. Z drugiej strony boję się, iż skutki pandemii, kryzysu i zatrzymania gospodarki odczujemy boleśnie dopiero w drugiej połowie tego roku, choć przyznaję, iż generalnie spodziewałem się, że będzie znacznie gorzej.

Czyli jest pan ostrożnym optymistą…

– …który nie poddaje się pesymizmowi, ale po prawdzie to straszę ludzi spadkiem dochodów i na uwadze mam po pierwsze oszczędność, po drugie oszczędność i jeszcze raz oszczędność.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Uwaga inwestorzy!

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, że dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.

Teren przeznaczony pod budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Oznaczenie nieruchomości

• Według KW – OP1G/00040531/0

• Według ewidencji gruntów:

– działka nr 331/4 o pow. 0,3085 ha stanowi – wg ewidencji gruntów – zurbanizowane tereny niezabudowane
lub w trakcie zabudowy

– działka nr 334/3 o pow. 0,0786 ha stanowi – wg ewidencji gruntów – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Powierzchnia nieruchomości – 0,3871 ha

Położenie nieruchomości – Głubczyce, ul. Kozielska

Opis nieruchomości

Działki nr 331/4 i nr 334/3 o łącznej powierzchni 0,3871 ha, tworzące gospodarczą całość, stanowią – według informacji z rejestru gruntów – zurbanizowane tereny niezabudowane, położone w Głubczycach przy ulicy Kozielskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, w niewielkiej odległości od centrum handlowo-administracyjnego miasta. Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK 38 łączącej Kędzierzyn-Koźle z granicą polsko-czeską w miejscowości Pietrowice. Działki stanowią obecnie teren zieleni. Uzbrojenie techniczne działek: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna, gazociąg. Łączny kształt działek korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości ulicami: Kozielską, Bytomską oraz Plac Stawowy o nawierzchniach asfaltowych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) do ceny zbycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.

Wysokość wadium – 100 000,00 zł

Forma zbycia nieruchomości – sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

1. Działki o numerach ewidencyjnych 331/4 i 334/3 położone w Głubczycach przy ulicy Kozielskiej, zgodnie
z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr III/27/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 39), położone są na obszarze oznaczonym symbolem literowym 2 UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Działki nr 331/4 i 334/3 nie są przeznaczone do zalesienia i w tym zakresie nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działki 331/4 i 334/3 są objęte programem rewitalizacji, przyjętym uchwałą nr XXV/213/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”.

2. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

3. Gmina Głubczyce nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

4. W dniu 28.04.2020 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, iż nikt do przetargu nie przystąpił.