poniedziałek, 22 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Europejski krajobraz

We Wrocławiu zakończyło się spotkanie na którym wręczona została Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Laureatem III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy został Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów przyznawana jest Nagroda Krajobrazowa Rady Europy.

Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyznawana za zgodność z celami Rady Europy na rzecz praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju i promuje działania zmierzające do poprawy cech krajobrazu otoczenia ludzi.

Laureatem III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy został Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych kierowany przez Piotra Śniguckiego, który zrealizował projekt pn.: „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy”.

Jest to wieloletni projekt, w ramach którego realizowane są działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, a także użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” oraz obszaru Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”. Dzięki tym działaniom kształtowany i zachowywany jest krajobraz doliny nizinnej rzeki Szprotawy wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi w zlewni rzeki Bóbr. W ramach projektu, realizowane są programy rolnośrodowiskowe oraz działania z zakresu ochrony czynnej, a ponadto prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Dolnego Śląska z zakresu ochrony przyrody. Realizowane są również działania mające na celu aktywizację mniejszości etnicznej Romów w Przemkowie, których celem jest przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu. (OPO)