piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Długołęka: Chcemy kontynuować rozwój oświaty w gminie Długołęka

Zbliżają się wybory samorządowe, więc zerkamy w przeszłość i patrzymy, co udało się zrobić przez ostatnią kadencję. Jednym z priorytetów władz gminy Długołęka była szeroko rozumiana oświata – od rozwoju infrastruktury oświatowej po wsparcie funkcjonujących na terenie gminy placówek oświatowych, a szczególnie kadry zarządzającej, po wzrost wydatków na wspomaganie rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami czy wynagrodzenia nauczycieli.

– Ponieważ jestem głęboko przekonany, że zakres podjętych działań był bardzo szeroki, uznałem, że efekty zarówno mojej pracy, jak i pracy radnych gminy Długołęka, którzy ze mną współpracowali, oraz zaangażowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych przedstawię Państwu w formie bardzo esencjonalnego sprawozdania – zachęca do zapoznania się ze sprawozdaniem Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka.

Wojciech Błoński

1) Otwarte 2 nowe przedszkola: 1 września 2020 roku otwarte zostało przedszkole w Borowej, w którym funkcjonuje 7 oddziałów, które łącznie mieści 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ponadto 1 marca 2021 roku uruchomiono 6 oddziałów w nowo wybudowanym przedszkolu w Kiełczowie (150 dzieci), a od 1 września 2021 roku przedszkole przyjęło już w sumie 300 dzieci z terenu gminy w wieku od 3 do 6 lat.

2) Wzrost wydatków na oświatę: Od 2018 roku wydatki na oświatę w gminie Długołęka wzrosły z 38.762.928,78 zł (2018) do 94.919.155,70 zł (2023), tj. o blisko 145 proc. W tym samym czasie subwencja oświatowa wzrosła jedynie z 29.630.306,00 zł (2018) do 56.640.252,00 zł (2023), tj. o blisko 91 proc.

3) Wprowadzenie platformy elektronicznej do rekrutacji do przedszkoli: Począwszy od 2021 roku rekrutacja do przedszkoli została przeniesiona na elektroniczną platformę rekrutacyjną. Odeszliśmy tym samym od patologicznych sytuacji, które co roku w okresie rekrutacji miały miejsce pod placówkami oświatowymi, tj. koczowania rodziców pod wejściem do przedszkola w celu zapisania dziecka na kolejny rok szkolny, które odbywało się w myśl zasady – kto pierwszy, ten lepszy.

4) Rozbudowa szkół – Wilczyce, Brzezia Łąka, Szczodre, Mirków, Długołęka – remont starej szkoły + sala gimnastyczna, bieżące remonty we wszystkich szkołach.

5) Przyrost liczby uczniów: Liczba uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych na terenie gminy Długołęka wzrosła w okresie objętym podsumowaniem z 4158 (2018) do 5882 (2023).

6) Dofinansowanie przedszkoli niepublicznych: Plan finansowy na 2018 rok przewidywał środki na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.679.558,27 zł. W 2023 była to kwota 12.024.759,32 zł, tj. wzrost
o niemal 157 proc. Wskazać należy, że w tym okresie kwota dofinansowania kosztów utrzymania dziecka w niepublicznych przedszkolach przez gminę wzrosła z 502.26 zł (2018) do 1.209,42 zł (2023).

7) ZOE-AJO w celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania systemu oświaty na terenie gminy, regularnie organizuje spotkania z dyrektorami tych placówek. Takie spotkania skutkują bardzo szybką wymianą informacji pomiędzy jednostkami oświatowymi a organem prowadzącym (gminą) oraz pozwalają reagować w sposób szybki na pojawiające się nowe wyzwania. Ponadto Zespół organizuje spotkania z dyrektorami jednostek niepublicznych w celu omawiania współpracy z placówkami niepublicznymi.

8) Budowa kuchni w szkole w Siedlcu: W planie finansowym szkoły zabezpieczone zostały środki na budowę kuchni szkolnej. Całość prac na przestrzeni lat została wyceniona na ponad 700.000,00 zł. Dzięki tej inwestycji uczniowie szkoły w Siedlcu będą mogli korzystać z wyżywienia przygotowywanego na miejscu.

9) Stypendia: w omawianym okresie wzrost wydatków na ten cel wynosił ponad 147 proc., z kwoty 128.640,00 zł (2018) do 318.241,40 zł (2023). Wskazać należy, że rekordowym rokiem ze względu na liczbę stypendystów był rok szkolny 2021/2022, gdzie kwota przeznaczona na ten cel wynosiła aż 371.800,00 zł.

10) Nagroda dla ósmoklasistów: Ponadto Uchwałą nr XXXI/365/2021 z dnia 20 maja 2021 r. wprowadzona została nagroda dla ósmoklasistów, którzy kwalifikowaliby się do stypendium, ale na mocy poprzedniej uchwały uczniowie, którzy kończyli edukację w szkole podstawowej, nie otrzymywali żadnego wsparcia.

11) Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli: Uchwałą nr XVIII/187/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2020 r. ustalono nową kwotę dodatku za wychowawstwo w wysokości 424,00 zł brutto miesięcznie, tj. aż o 124,00 zł więcej niż nakazuje ustawa (300,00 zł brutto).

Rozbudowa szkoły w Wilczycach – wizualizacja

12) Awanse zawodowe nauczycieli: W omawianym okresie liczba nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Długołęka wzrosła ogółem z 439 (2018) do 598 (2023). Ponadto liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, tj. nauczycieli najbardziej wykwalifikowanych, wzrosła z 282 (2018) do 381 (2023).

13) Rozwój sportu gminnego w szkołach: Organizacja sportu szkolnego została przekazana do Zespołu. Takie działanie pozwoliło na wyodrębnienie osobnej komórki zajmującej się tym zagadnieniem w sposób rzetelny i profesjonalny. Skutkuje to, w szczególności, zapewnieniem profesjonalnej opieki medycznej w czasie zawodów, transportem uczniów na zawody gminne/powiatowe/wojewódzkie/krajowe, a także wynagradzaniem uczestników zawodów i pełną obsługą tych wydarzeń przez wykwalifikowaną kadrę.

14) Wzrost liczby umów zwrotu kosztów dojazdu uczniów z niepełnosprawnościami: Gmina Długołęka realizuje swoje działania także w tym zakresie i odbywa się to na dwa sposoby. W pierwszym wariancie jest to organizacja dowozu uczniów z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy do szkół znajdujących w gminie, a także poza nią. Liczba uczniów, którym świadczona jest taka usługa wzrosła z 32 (2018) do 54 (2023). Ponadto gmina zapewnia pomoc w dowożeniu uczniów z niepełnosprawnością poprzez zwrot kosztów dojazdu rodzicom, którzy wybrali samodzielny ich dowóz do szkół. Liczba takich umów z rodzicami wzrosła z 17 (2018) do 30 (2023).

15) Zwiększona liczba tras dowozu uczniów do szkół na terenie gminy: W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców naszej gminy utworzono dodatkowe trasy na następujących odcinkach: Kamień – Długołęka, Domaszczyn – Długołęka, Kiełczówek Młyn – Wilczyce, dowóz do szkoły w Wilczycach na ul. Leśnej.

Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące – wizualizacja

– Jak widać, pomimo pandemii koronawirusa oraz wojny za naszą wschodnią granicą, które miały bardzo negatywny wpływ na budżety samorządów, zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji. Nie mamy zamiaru się zatrzymywać. Znamy potrzeby naszych mieszkańców i konsekwentnie czynimy odpowiednie kroki, by nasze dzieci uczyły się i rozwijały swoje talenty w komfortowych warunkach – podkreśla wójt Wojciech Błoński.