niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dlaczego referendum w gminie Ziębice?

Na Radzie Miejskiej ciąży obowiązek oceny gospodarowania środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności. Mając to na uwadze, radni niedostatecznie wyjaśnione zarzuty i uwagi wyjaśniali w toku dyskusji w trakcie sesji absolutoryjnej, by podjąć właściwą i obiektywną uchwałę w przedmiocie absolutorium. Rada Miejska ma ocenić wszelkie naruszenia dyscypliny budżetowej, które nie mogą być zakwalifikowane jako nieistotne.

Oprócz tych ocen w granicach kompetencji procedury absolutoryjnej znajdują się popełniane delikty, czyny naruszenia dyscypliny budżetowej podczas wykonywania budżetu, a także wyrządzenie szkody zarządzanej jednostce lub poważne narażenie na istotną szkodę. Tak więc przedstawione przez Komisję Rewizyjną zarzuty, które jej zdaniem stały się podstawą wydania negatywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Ziębice za rok 2015, podlegały ostatecznemu rozpatrzeniu przez Radę Miejską, która jest organem kontrolującym i oceniającym realizację budżetu przez burmistrza Ziębic w znacznie szerszym zakresie.

Rada Miejska w Ziębicach na sesji absolutoryjnej w dniu 30 czerwca 2016 r. zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wykonaniu budżetu gminy Ziębice w 2015 r. i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ziębicach o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Ziębic za rok 2015. Rada, rozpatrując uwagi i opinie w zakresie realizacji budżetu gminy za rok 2015, uwzględniała nie tylko sprawozdanie burmistrza i opinie wymienione powyżej, ale przede wszystkim wyjaśnienia burmistrza Ziębic, które umożliwiły wyrobienie sobie zdania przez radnych, niebędących członkami Komisji Rewizyjnej, co do kompletności oceny przez nią sporządzonej i zasadności sformułowanego przez nią wniosku o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Ziębic. Udzielenie absolutorium należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej i z tego faktu wynika jej prawo do oceny wagi poszczególnych elementów składających się na wykonanie budżetu za rok 2015. W ramach procedury absolutoryjnej (z zachowaniem wskazanych powyżej elementów), Rada Miejska ustaliła odpowiedzialność burmistrza Ziębic, co wyraziła w głosowaniu: 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi Ziębic za 2015 rok, 1 radny głosował przeciw, a 3 się wstrzymało.

Spośród licznych zarzutów skierowywanych pod adresem pani burmistrz Alicji Biry wystarczy wymienić:

 • Skonstruowanie budżetu 2015 r. tak, by wydzielone środki (rezerwa celowa – inwestycyjna) angażować w inwestycje, pozyskiwanie środków zewnętrznych i… niepozyskanie jakichkolwiek, niezainwestowanie.

 • O zamiarze i deklaracji pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje świadczy autopoprawka burmistrza Ziębic do projektu budżetu na 2015 rok. Przyjęta tam kwota miała być przeznaczona na finansowanie zadań nowych, jakie miały się pojawić po napisaniu projektów, wygraniu konkursów i uzyskaniu zewnętrznego finansowania – żadne z tych założeń budżetowych nie zostało spełnione.

 • Sytuacja nie uległa zmianie w roku 2016 – Ziębice są jedyną gminą powiatu ząbkowickiego, która nie aplikowała o żadne środki z RPO i PROW-u na okres programowania 2014-2020.

 • Odstąpienie od egzekucji kwoty blisko miliona złotych w zamian za niekorzystne dla finansów i planów gminy przejęcie zdewastowanych gruntów poprzemysłowych (2,5 ha).

 • Niekorzystne dla budżetu wyłonienie wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Spowodowało to drastyczny wzrost cen odbioru poszczególnych frakcji odpadów: z 440 na 500 zł, z 18 na 60 zł, z 60 na 180 zł, z 13 na 420 zł za tonę.

 • Niewłaściwy nadzór właścicielski nad ZUK Sp. z o.o. spowodował konieczność wydatkowania nieplanowanych środków z budżetu gminy w kwocie ponad miliona złotych.

 • Niegospodarność przy zakupie samochodu służbowego dla SM – wydatkowanie blisko 70.000 zł na zakup zbędnego, i niezgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r., samochodu.

 • Strata dotacji w wysokości 144.700 zł w wyniku niewłaściwego i nieterminowego wykonania inwestycji rozpoczętej przez poprzednika.

 • Zagrożenie inwestycji o wartości 30.330.000 zł, rozpoczętej w 2009 r., co może skutkować zwrotem kwoty dofinansowania w wysokości 14.058.517,87 zł wraz z odsetkami.

 • Nieterminowe wykonywanie zadań budżetu skutkujące przesuwaniem środków na lata następne. Przesuwanie tzw. środków niewygasających na następne środki niewygasające.

 • Powodująca „bezwład” Urzędu Miejskiego polityka kadrowa – zwolnienie doświadczonych specjalistów (np. skarbnika, prezesa ZUK, członków Rady Nadzorczej ZUK, naczelników wydziałów Urzędu i kierowników referatów, komendanta SM) i zatrudnienie przypadkowych osób, co doprowadziło do licznych spraw sądowych.

Dodatkowo:

 • Uruchomienie Strefy Płatnego Parkowania niezgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

 • Doprowadzenie do zerwania porozumienia z Powiatem w sprawie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej.

 • Brak jakiejkolwiek współpracy z gminami powiatu ząbkowickiego i miastami partnerskimi gminy Ziębice.

 • Brak współpracy z Radą Miejską i sołtysami.

 • Wydatkowanie środków budżetowych na dokumentacje, która nie są wykorzystane – tzw. półkowniki.

A ponadto:

 • Radni nie mogą się dowiedzieć, na co wydatkowano 6.200.000 zł wolnych środków pozostałych po poprzedniku wraz z kwotami 709.954,40 zł (płatność końcowa z projektu kanalizacyjnego) i 221.962,25 zł (zwrot z projektu rekultywacyjnego nieczynnego składowiska śmieci).

 

Redakcja „Referendarza Gminnego”

bezpłatnej gazety lokalnej gminy Ziębice