wtorek, 26 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dbając o dobra natury

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych działa na mocy zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych oraz działań dotyczących ochrony innych form przyrody, jak np. użytków ekologicznych, czy też w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz ostoi grzybów, roślin i zwierząt. Warto podkreślić, iż DZPK był nieraz wyróżniony prestiżowymi nagrodami, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

W roku 2014 we Wrocławiu, na międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony krajobrazu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy”, za połączenie ochrony krajobrazu z działaniami na rzecz praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i demokracji. Poza tym DZPK otrzymał Dolnośląski Klucz Sukcesu oraz Polską Nagrodę Krajobrazową i jest laureatem Lidera Polskiej Ekologii, Promotora Ekologii i Panteonu Polskiej Ekologii.

– W Przemkowskim Parku Krajobrazowym prowadzimy działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, jako jednostka edukacyjna, prowadzi szeroką działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą ochrony przyrody i rozwoju świadomości ekologicznej, związaną z parkami krajobrazowymi i życiem człowieka w zgodzie z przyrodą – wyjaśnia dyrektor DZPK Piotr Śnigucki. – A jednym z niezwykle ważnych efektów naszej pracy jest objęcie w roku ubiegłym obszaru wodno-błotnego wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”, łącznie z terenem zarządzanym przez DZPK Wrocław, czyli użytkiem ekologicznym „Przemkowskie Bagno”, szczególną ochroną przyrodniczą – Konwencją Ramsar. Takie uznanie było możliwe m.in. dzięki dysponowaniu przez DZPK Wrocław łąkami, na których możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej w obszarze ESE (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” – Gospodarstwie Rolnym w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.

Ponadto Województwo Dolnośląskie – DZPK Wrocław, udostępniając trwałe użytki zielone do wypasu, wpisuje się w niezwykle istotne działania społeczno-gospodarczo-humanitarne, przyczyniając się do ratowania koni przed ubojem, zachowania ras bydła o dużych wartościach genetycznych, m.in. rasy polska czerwona, popularyzacji jazdy konnej i hipoterapii oraz rozwoju gospodarczego gmin położonych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

W marcu WD – DZPK zawarł trzyletnią umowę z Fundacją Centaurus – Wrocław, rolnikiem ze wsi Ostaszów i Gospodarstwem Rolnym z Myśliborza dotyczącą prowadzenia corocznego wypasu na trwałych użytkach zielonych użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, jako formy czynnej ochrony przyrody. Fundacja Centaurus na łąkach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego wypasa ponad 200 koni uratowanych przed ubojem, a gospodarstwo z Ostaszowa prowadzi wypas krów rasy polska czerwona.

S.G.

DZPK realizuje programy rolnośrodowiskowe i parki prowadzą od kilkunastu lat na terenie użytku ekologicznego czynną ochronę przyrody.