wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Priorytetem baza oświatowa, drogi i kanalizacja

Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica

 

Jak pan ocenia rok 2015?

– Był okresem zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy, zmieniony został regulamin organizacyjny i struktura urzędu, zlikwidowałem wolny od interesantów piątek, a w środę wydłużyłem dzień pracy urzędu do godziny osiemnastej. Wydłużeniu uległ również czas pracy jednostek organizacyjnych gminy, GOPS i ZGK, w środy pracują również do osiemnastej.

A jak było z realizacją zadań infrastrukturalnych?

– Kontynuujemy budowę kanalizacji sanitarnej, wykonaliśmy i uruchomiliśmy rurociąg tranzytowy z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej, realizowana jest kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Dobrzykowicach. Finansowaliśmy remonty i budowę dróg, chodników i oświetlenia. Poprawiamy stan bezpieczeństwa gminy, kupiliśmy samochód dla OSP Chrząstawa Wielka oraz współfinansowaliśmy zakup dwóch samochodów dla policji.

Dla waszego samorządu od wielu już lat ważna była oświata…

– …i nic się nie zmieniło! Wybudowaliśmy boisko i plac zabaw w Dobrzykowicach, w szkole podstawowej w Ratowicach przebudowaliśmy ogrzewanie na gazowe, przebudowaliśmy łącznik do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej, a w gimnazjum w Czernicy zamontowaliśmy oświetlenie ledowe.

Widać, że zadań było niemało.

– I to nie wszystko. Wybudowaliśmy w Jeszkowicach świetlicę wiejską, w Kamieńcu Wrocławskim wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy świetlicę, a przed świetlicą w Krzykowie zbudowaliśmy parking. W Ratowicach powstało boisko wielofunkcyjne, w Chrząstawie Wielkiej nowe boisko, a w Kamieńcu Wrocławskim współfinansowaliśmy rewitalizację placu sportowo-rekreacyjnego. Zakończyliśmy też projekt termomodernizacji sześciu obiektów komunalnych.

Rok 2015 był pracowitym okresem dla waszych jednostek kulturalnych i zajmujących się pomocą społeczną.

– W tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej udostępniającej mieszkańcom za darmo internet. W bibliotekach na terenie gminy odbywają się warsztaty teatralne i rękodzielnicze, przedstawienia kukiełkowe i zajęcia muzyczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, obejmujący dzieci i młodzież w szkołach oraz osoby starsze. W 2015 roku z ciepłego posiłku w szkołach korzystało ogółem około 170 uczniów oraz 40 osób dorosłych. Z powodu wichury i ulewnego deszczu 14 rodzin z naszej gminy poniosło szkody z powodu uszkodzenia domu, GOPS przyznawał i wypłacał im zasiłki celowe na odbudowę szkód. Ośrodek, w ramach współpracy z Bankiem Żywności, zajmuje się dystrybucją artykułów spożywczych wśród mieszkańców gminy, organizuje też spotkania integracyjne i sprawuje nadzór nad działalnością Placówek Wsparcia Dziennego, prowadzonych w formie świetlic środowiskowych. W okresie wakacyjnym dzieciom i młodzieży w czterech takich świetlicach zorganizowano czas wolny, zapewniając liczne atrakcje oraz ciepły posiłek.

Społeczeństwo mamy coraz bardziej obywatelskie, co widać choćby w wyborach sołtysów i rad sołeckich. W niektórych wsiach jest mnóstwo kandydatów.

– Wybory na sołtysów i do rad sołeckich w gminie Czernica cieszyły się dużym zainteresowaniem, pokazały, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na kształtowanie gminy. Na terenie gminy działa 29 organizacji, 16 stowarzyszeń i 3 nieformalne grupy mieszkańców. Tak duże zaangażowanie mieszkańców to wartość, którą trudno przecenić.

Jaki jest wasz tegoroczny priorytet?

– Rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach. Obiekt ten docelowo będzie przeznaczony na 18 oddziałów szkoły podstawowej dla około 450 dzieci i 5 oddziałów przedszkolnych dla około 125 dzieci. Będziemy także kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej.

Dziękuję za rozmowę.


 

Z okazji Nowego Roku 2016 składam Czytelnikom

Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,

radości, zdrowia i sukcesów

wójt Włodzimierz Chlebosz