czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czas kultury z plusem

222 budowane lub modernizowane biblioteki za łączną kwotę ponad 127 mln zł (28 projektów już zakończono). 119 projektów związanych z digitalizacją zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za około 54 mln zł. To dotychczasowe efekty Programu Wieloletniego Kultura+.

Uchwalony przez Radę Ministrów Wieloletni Program Rządowy (2011-2015) to systemowe rozwiązanie finansowe na lata 2011-2015. Po aktualizacjach łączne nakłady wynoszą 369, 7 mln zł, z tego z budżetu państwa 270 mln zł. Cele Programu są zgodne z dokumentami strategicznymi Polski i UE (m.in. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Europejska Agenda Cyfrowa).

Program składa się z 2 priorytetów:

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” (operator: Instytut Książki)

Celem programu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową tych placówek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców). Do roku 2015 przeznaczono na ten cel 150 mln zł. Do 30 września 2013 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wynosi już 222 (z tego zakończono 28 projektów) za łączną kwotę 127, 6 mln zł.

„Digitalizacja” (operator: Narodowy Instytut Audiowizualny)

Założeniem jest digitalizacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury jej służącej ( zakup sprzętu, sam proces  digitalizacji oraz udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu m.in. w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, kolekcji zabytków czy portali audiowizualnych). Wraz z NInA Centra Kompetencji stanowią: Biblioteka Narodowa (digitalizacja obiektów bibliotecznych), Narodowe Archiwum Cyfrowe (digitalizacja materiałów archiwalnych), Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ( digitalizacja obiektów muzealnych) oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa ( digitalizacja zabytków).

Budżet priorytetu wynosi 120 mln zł, z czego blisko 41 mln zł przeznaczono na prace związane z digitalizacją w ramach Centrów Kompetencji, a ponad 79 mln zł – na projekty państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych i dotychczasowych instytucji filmowych. Do końca września 2013 r. zrealizowano 119 projektów na łączną kwotę 53, 9 mln zł. W całej Polsce powstaje sieć pracowni digitalizacyjnych w sumie – 64 ), dofinansowano też wiele projektów digitalizacji i udostępniania zbiorów w Internecie.

BN udostępnia zbiory na portalu www.polona.pl, gdzie w wolnym dostępie jest 70 tys. publikacji. Plany do końca br. zakładają 200 tyś.

NInA na www.ninateka.pl  udostępnia 2333 materiały audiowizualne, na które składają się filmy i audycje o kulturze, spektakle teatralne, animacje, filmy dokumentalne, koncerty i słuchowiska.

NAC w serwisie www.szukajwarchiwach.pl  udostępnia prawie 8 milionów skanów materiałów archiwalnych. (oprm)