sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ćwierć miliarda na dawne PGR-y

W poniedziałek, 4 stycznia, ruszył nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Nabór potrwa do 12 lutego 2021 roku. Do gmin trafią środki finansowe w wysokości 250 milionów zł.

To pierwszy taki program wprost skierowany do terenów popegeerowskich i ich mieszkańców. Wsparcie dla gmin wchodzi w skład Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki na inwestycje pierwszej potrzeby, które w wielu innych miejscowościach już istnieją i są niezwykle potrzebne.

Co to jest?

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek wieloletnich zaniedbań tych obszarów, ale także odczuwalnego dla mieszkańców – będącego skutkiem epidemii COVID-19 – spadku produktu krajowego brutto, doświadczyło zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020, przekazanie tych środków będzie realnym wsparciem gmin, na terenie których działały PGR-y. A co za tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Katalog zadań inwestycyjnych jest otwarty. Jednak należy pamiętać, że środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie mogą zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminy mogą przeznaczyć środki m.in. na: budowę, rozbudowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej, dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych, centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego. Otrzymane środki można też przeznaczyć na budowę i rozbudowę świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich, a także na modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków. Za otrzymane dotacje samorządy będą też mogły przeprowadzić prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Kto może skorzystać ze środków?

O wsparcie starać się mogą gminy, na terenie których były zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).

Wnioski w pierwszej kolejności będą opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy. Gmina składa kompletny wniosek (w tym zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody.

Wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. Premier, na podstawie rekomendacji działającej przy nim Komisji, będzie składał dyspozycję wypłaty środków.

Terminy

Wnioski o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y, gminy mogą składać od 4 stycznia do 12 lutego 2021 roku.

Gdzie uzyskać informacje?

Wszelkie niezbędne informacje na temat wsparcia gmin popegeerowskich można uzyskać poprzez skierowanie zapytania mailowego na adres: kontakt@mswia.gov.pl. Natomiast wniosek, wraz ze szczegółową informacją o programie, można pobrać ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(mn)