środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Co pijemy? Czym oddychamy?

Jaki jest poziom zanieczyszczeń chemicznych czy bakterii coli w dolnośląskich rzekach? Ile metali ciężkich, pyłów i tlenków siarki zawiera powietrze, którym oddychają mieszkańcy? Czy poziom hałasu przekracza normy bezpieczne dla zdrowia? Odpowiedzi na te ważne pytania szukają pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Specjaliści wyposażeni w nowoczesny sprzęt: spektrometry, chromatografy, pyłomierze, wykorzystują także wyniki badań uzyskane w laboratoriach „na kółkach” i w automatycznych stacjach pomiarowych. W 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wesprze regionalny monitoring jakości powietrza, wód, hałasu, gleby i ziemi oraz pól elektromagnetycznych kwotą 2,5 mln zł.

fot. WIOŚ Wrocław

Badania WIOŚ we Wrocławiu i jego delegatur w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pozwalają m.in. określić poziom zanieczyszczenia powietrza przez dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, benzen, ozon czy pył zawieszony PM10 i PM2,5. Pomiary tej ostatniej substancji, która może wywoływać zapalenie górnych dróg oddechowych, choroby alergiczne, astmę, a nawet nowotwory płuc, gardła i krtani są prowadzone we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Zgorzelcu i w Osieczowie. W tych miastach największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych, często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz komunikacja miejska. – Monitoring środowiska WIOŚ pozwala wskazać obszary, które wymagają poprawy jakości powietrza – wyjaśnia Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Następnie specjaliści z WIOŚ sprawdzają, jakie są efekty działań naprawczych podejmowanych w ramach programów ochrony powietrza. Najwięcej punktów monitoringu powietrza jest zlokalizowanych we Wrocławiu – 5. W całym regionie jest takich punktów 26. Sieć monitoringu powietrza jest uzupełniana pomiarami wskaźnikowymi (tzw. metoda pasywna) i modelowaniem jakości powietrza, pozwalających na określenie poziomów zanieczyszczeń dla całego obszaru województwa.

Zawartość opadów atmosferycznych, m.in. metali ciężkich i substancji powodujących zjawisko kwaśnych deszczy, jest badana na stacjach w Legnicy i na Śnieżce (stacje IMGW). Na terenie województwa dolnośląskiego jest 117 punktów pomiarowo-kontrolnych, w których mierzona jest zawartość w wodach m.in. azotanów, pestycydów, bakterii coli, ołowiu czy rtęci. W 2014 r. wytypowano 45 punktów pomiarowych do badania poziomów pól elektromagnetycznych. Monitoring hałasu jest prowadzony cyklicznie, roku bieżącym na terenie 6 powiatów. – Jakość gleb jest badana na terenach uprzemysłowionych, m.in. wokół KGHM oraz składowisk odpadów – mówi Mielczarek. – Takie analizy przeprowadza się także na terenach wodonośnych i polach irygacyjnych we Wrocławiu. Oceny wyników prowadzonych badań prezentowane w rocznych Raportach o stanie środowiska województwa dolnośląskiego czy szczegółowych opracowaniach stanu poszczególnych komponentów środowiska dostępne są na stronie internetowej WIOŚ.