poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Byczyna: Czas rycerzy

Gmina Byczyna od kilkunastu lat realizuje zadania i projekty z zakresu rozwoju turystyki na terenie gminy. W gminie, której stolicą jest zabytkowe miasto o unikatowym charakterze układu urbanistycznego, a prawie w każdej miejscowości znajdziemy „relikty przeszłości” w postaci dworków, pałaców, zabytkowych kościołów, miejsc istotnych w historii regionu, jednym z ważnych kierunków rozwoju jest turystyka, oparta na posiadanym dziedzictwie kulturowym. Wszystkie te działania skupiły się w planach i zadaniach rozwoju gminy tematycznie związanej z historią i kulturą, nazwanej „Rycerską Byczyną”. W aspekcie tego kierunku gmina realizuje wiele projektów inwestycyjnych związanych z rewitalizacją zabytkowej przestrzeni Byczyny oraz projektów „miękkich”, w których szereg działań buduje produkt turystyczny związany z rycerstwem i historią.

Propozycja projektu „Rycerskiego Parku Historycznego” PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) w trybie koncesji idealnie wpisuje się w działania strategiczne i już istniejące elementy produktu turystycznego. Sama lokalizacja nad 42-hektarowym zalewem Biskupice-Brzózki, w pobliżu cieszącego się ogromną popularnością byczyńskiego Grodu, dziewięciu stanowisk archeologicznych, pozwala optymistycznie patrzeć na powodzenie realizacji projektu i duże zainteresowanie turystów tymże przedsięwzięciem. Formuła projektu dopuszcza różne pomysły zagospodarowania 8 ha działki, które przedstawi inwestor, jednak istotne jest, by przedsięwzięcie to wpisywało się w stylistykę średniowieczną i spełniało cele pobytowe, rekreacyjne, sportowe, szkoleniowe i edukacyjne, ze szczególnym wyeksponowaniem kluczowych funkcji wojskowych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Kompleks rekreacyjno-sportowy o nazwie „Rycerski Park Historyczny” powinien oddawać charakter i funkcje architektoniczne oraz rozwiązania obronno-gospodarcze i funkcje społeczne na przykład zamku/warowni. Należy także uwzględnić zagospodarowanie terenów otwartych nieprzeznaczonych pod zabudowę, tzw. zaplecza gospodarczego (stawy, tereny hodowli zwierząt, tereny namiotowe, tereny zawodów i zebrań), umożliwiających organizację imprez plenerowych lub w namiotach, wydarzeń społeczno-kulturowych, inscenizacji historycznych.

Powstały obiekt powinien przewidywać funkcjonowanie obiektów budowlanych o następującym przeznaczeniu funkcjonalno-użytkowym: hotel z zapleczem konferencyjnym, centrum odnowy – SPA, obiekt klubowy, np. kręgielnia z kawiarnią, basen kryty z zapleczem sanitarno-szatniowym, pomieszczenie muzealno-eksponatowo-wystawowe, obiekty imitujące specjalistyczne budynki i budowle gospodarcze towarzyszące głównemu obiektowi, takie jak młyn, wiatrak, kuźnia, restauracja w stylistyce gospody – szynkarni, obiekty małej gastronomii, sklepy i warsztaty w stylistyce kramów kupieckich i pomieszczeń rzemieślniczych, w tym rzemiosła starego, wypożyczalnie strojów z epoki, zbrojownia, pomieszczenia w obiekcie lub w obiektach przystosowane do prowadzenia prelekcji, warsztatów, pokazów, zajęć edukacyjnych, teatralnych, inscenizacji historycznych.

Na terenach niezbudowanych przewidywane są ponadto obiekty małej architektury: amfiteatr, wieża widokowa, altany, ławki, place zabaw przeznaczone dla dzieci i młodzieży, mini-zoo – np. w konwencji średniowiecznej stajni lub/i pomieszczeń hodowlano-gospodarczych, z halą namiotową do maneżu, inne obiekty i infrastruktura towarzysząca spójna z głównym obiektem, w tym namioty imprezowe w konwencji obozowisk wojsk średniowiecznych, pole namiotowe lub camping, ogród-park, oraz zieleń na całym terenie, mini-plaża z pomostem nad zalewem, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz urządzenia umożliwiające jazdę na rowerach, skateboardach i rolkach, boisko do gier zespołowych oraz parkingi.

Przedsięwzięcie może być realizowane etapami, których łączny czas realizacji szacowany jest na około 5 lat.

Gmina Byczyna, chcąc przybliżyć potencjalnym inwestorom teren pod przedsięwzięcie realizowane w ramach PPP, podjęła się organizacji we współpracy z firmą NEGRI Marcin Melon konferencji poświęconej tej właśnie tematyce. Konferencja odbyła się w czwartek 27 lutego 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.byczyna.pl

www.bip.byczyna.pl

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, spełniające następujące warunki:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji:

    1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

    2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy o koncesji na roboty budowlane, w szczególności muszą posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości co najmniej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

  2. posiadają kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji:

  3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, stworzyli, zarządzali lub zarządzają nadal co najmniej jednym obiektem turystycznym;

  4. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 25.000.000 zł brutto.