wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Aktywna Gmina Czernica

Nowy asfalt w Gajkowie

W 21 kwietnia 2017 r. nastąpiło oficjalne odebranie robót pn. „Remont jezdni ul. Swobodnej w miejscowości Gajków”. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Czernica przy współudziale przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Swobodnej. Wykonane zostało wzmocnienie konstrukcji drogi i nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości ok. 350 m. Wartość robót zrealizowanych z budżetu Gminy Czernica wyniosła 77 tys. zł.


 

Jaśniej na ulicy Rzecznej w Nadolicach Wielkich

W dniu 28 kwietnia 2017 r. dokonano odbioru nowo wybudowanego oświetlenia drogowego ul. Rzecznej w miejscowości Nadolice Wielkie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez firmę deweloperską od projektu do wykonania robót budowlanych. W ramach tej inwestycji na odcinku ok. 720 m wybudowano 25 lamp na 8-metrowych słupach. Zastosowano oprawy LED, dzięki czemu znacznie ograniczono przyszłe koszty zużywanej energii elektrycznej.


 

Nowe schody w przedszkolu

W dniu 28 kwietnia 2017 r. dokonano odbioru ostatniego etapu zadania polegającego na przebudowie głównych schodów zewnętrznych i wykonaniu nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Czernicy. W 2016 roku zrealizowano 75 proc. robót polegających na remoncie nawierzchni. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 110 023,50 zł i w całości została pokryta z budżetu gminy.


 

Remont ul. Odrzańskiej w Łanach

W dniu 9 maja 2017 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na zadaniu pn.: „Remont ul. Odrzańskiej w miejscowości Łany, Gmina Czernica”. Inwestycję będzie realizowała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Termin umowny wykonania ustalono na 11 września 2017 roku. Wartość umowna inwestycji wynosi 748 879,74 zł i w całości zostanie sfinansowana z budżetu gminy.


 

Ulica Cichy Kącik z nowym asfaltem

W dniu 12 maja 2017 r. dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim na odcinku 180 m, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej na nowej konstrukcji, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz elementów odwodnienia”. Wartość robót wyniosła 249 000 zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.


 

Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w dniu 18 maja 2017 r. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich rozbudowaną remizę. Zakres zrealizowanych robót obejmował w szczególności: dodatkową powierzchnię garażową, zaplecze sanitarne, szatnię i pomieszczenie gospodarcze (łącznie 117 mkw.) oraz zabezpieczenie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość robót wyniosła 515 609 zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.


 

Pozyskane dofinansowania

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa kolejne wnioski przygotowywane przez Gminę Czernica o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 otrzymały wsparcie. Pierwszym z nich jest partnerski projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Całkowity koszt projektu wynosi 11 453 319,81 zł (w tym wydatki Gminy Czernica ponad 760 000 zł), natomiast dofinansowanie zostało określone na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych i wyniesie 9 724 985,94 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Czernica ok. 650 000 zł przy 15-procentowym wkładzie własnym). Drugim projektem, również partnerskim, jest projekt pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”, w ramach którego termomodernizowany będzie budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej przy wsparciu z UE w wysokości 912 000 zł.