czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Absolutorium w Opolu

Na czerwcowej sesji Sejmiku Województwa radni przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz udzielili absolutorium zarządowi województwa. Decyzja zapadła stosunkiem głosów 19 „za”, 4 „przeciw” i 3 głosy wstrzymujące się.

W 2013 roku dochody województwa – jak relacjonował marszałek Andrzej Buła – wyniosły 477,3 mln złotych tj. 99,1 proc. planu. Wydatki zaś ukształtowały się na poziomie 443 mln złotych, co stanowiło 96,3 proc. Rok 2013 został zamknięty nadwyżką budżetową wyższą od planowanej o kwotę 12,7 mln złotych, tj. o 77,8 proc. Na obsługę zadłużenia w ubiegłym roku wydano kwotę 55,4 mln złotych. Dzięki temu zadłużenie województwa spadło o 21,5 mln złotych i wyniosło 232,5 mln złotych. Tym samym wskaźnik zadłużenia liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów wyniósł 49,2 proc. (przy dopuszczalnym poziomie 60 proc.

W ocenie klubów opozycyjnych pozytywem ubiegłorocznego budżetu było m. in. zmniejszenie zadłużenia. Natomiast, jak mówił Kryspin Nowak (SLD) zbyt radykalne ograniczenie finansowania jednostek kultury zaowocowało tym, że wszystkie one odnotowały stratę. Jerzy Czerwiński w imieniu klubu radnych PiS zauważał, że tym razem skarbnik pilnował, by planowany budżet był zgodny z wykonaniem. I tę kwestię ocenia Regionalna Izba Obrachunkowa, radni chcieliby natomiast wiedzieć, jak poniesione wydatki wpłynęły na rozwój województwa. Zdaniem radnego nie wykorzystano w pełni pieniędzy z RPO na lata 2007-2013, bo z planowanych 108 mln wydatkowano 77 mln złotych.

Norbert Rasch, który zabierał głos w imieniu koalicji, zwracał uwagę na wynoszącą 29 mln złotych nadwyżkę budżetową i operacyjną wynoszącą 129 proc. planu oraz na to, że założone cele budżetu zostały wykonane, mimo wpływów podatkowych mniejszych, niż w latach ubiegłych. Radny wskazywał na podjęte działania oszczędnościowe, przyznając, że dotknęły one instytucje kultury, ale mimo poniesionych strat, na bieżąco regulowały one swoje zobowiązania wymagalne.

Wcześniej, przed dyskusją nad absolutorium, sejmik wystosował apel do premiera rządu o rozpoczęcie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla.

MS